Správy zo spoločnosti Zentiva

Sanofi prevezme spoločnosť Bioverativ za 11,6 miliárd USD

Paríž (Francúzsko) a Waltham, Massachusetts – 22. januára 2018 – spoločnosť Sanofi a Bioverativ Inc., biofarmaceutická spoločnosť zameraná na liečbu hemofílie a iných zriedkavých krvných porúch, uzavreli definitívnu dohodu, na základe ktorej spoločnosť Sanofi získa všetky zvyšné akcie spoločnosti Bioverativ.

  • Zvýšenie vplyvu spoločnosti Sanofi v oblasti špecializovanej starostlivosti a posilnenie jej pozície v oblasti zriedkavých ochorení
  • Uvedenie nového lídra na rastúci trh zameraný na hemofíliu a zabezpečenie platformy na expanziu v oblasti ďalších zriedkavých krvných porúch
  • Zvyšovanie hodnoty s prínosom pre akcionárov, pričom sa predpokladá, že hodnota ROIC bude v priebehu troch rokov vyššia než náklady kapitálu
  • Posilnenie trvalo udržateľného rastu výnosov a zisku spoločnosti Sanofi
  • Zabezpečenie okamžitého zvýšenia hodnoty Business EPS1

Spoločnosť Sanofi a Bioverativ Inc., biofarmaceutická spoločnosť zameraná na liečbu hemofílie a iných zriedkavých krvných porúch, uzavreli definitívnu dohodu, na základe ktorej spoločnosť Sanofi získa všetky zvyšné akcie spoločnosti Bioverativ za 105 dolárov za jednu akciuv hotovosti, čo predstavuje hodnotu imania vo výške približne 11,6 miliárd dolárov (na báze úplného rozdelenia akcií). Transakciu jednohlasne schválilo predstavenstvo spoločnosti Sanofi aj Bioverativ.

„S pomocou spoločnosti Bioverativ, ktorá je lídrom na rastúcom trhu zameranomna hemofíliu, posilní spoločnosť Sanofi svoj vplyv v oblasti špecializovanej starostlivosti a vodcovstvo v oblasti zriedkavých ochorení v súlade so svojou Automapou 2020 a vytvorí platformu pre rast v oblasti ďalších zriedkavých krvných porúch. Spolu máme veľkú príležitosť priniesť inovatívnu medicínu k pacientom na celom svete, pričom môžeme stavať na úspechu spoločnosti Bioverativ v presadzovaní nových štandardov starostlivosti, ktorých súčasťou sú terapie nahrádzajúce faktory s predĺženým polčasom rozpadu,“objasňuje Olivier Brandicourt, generálny riaditeľ spoločnosti Sanofi. „V tejto kombinácii budeme naďalej rozvíjať svoje vedecké know-how, disciplinované úsilie a rozvojové skúsenosti, ktoré nás najviac stavajú do pozície firmy zvyšujúcej hodnotu pre svojich akcionárov a vytvárajúcej prevratné metódy liečby pacientov.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Bioverativ John Nox poznamenáva: „Cieľom vytvorenia spoločnosti Bioverativ bolo priniesť využiteľné výsledky pre ľudí trpiacich hemofíliou, resp. inými zriedkavými krvnými poruchami a som mimoriadne hrdý na úspechy, ktoré smev tomto smere v minulom roku dosiahli. Expanziu sme dosiahli na základe úspechu produktov Eloctate a Alprolix, ktoré každodenne menia životy ľudí trpiacich hemofíliou a prinášajú novátorské programy ľuďom so zriedkavými krvnými poruchami. Spoločnosť Sanofi prináša overené kapacity a globálnu infraštruktúru, ktorá podľa nás pomôžev rýchlejšom rozširovaní prístupu k našej liečbe na celom svete a v našom úsilí o zmenu života ľudí trpiacich zriedkavými krvnými poruchami. Predseda nášho predstavenstva Brian Posner a celé predstavenstvo vrátane mňa veríme, že náš spoločný podnik vytvorí pre akcionárov využiteľnú hodnotu a že výsledkom tejto transakcie bude obrovská hodnota pre našich akcionárov, ktorí do nášho poslania investovali a ktorí ho podporujú.“

Vytvorenie najväčšieho portfólia v oblasti hemofílie

Oblasť hemofílie s ročnými tržbami vo výške približne 10 miliárd dolárov s dopadomna 181 0002 ľudí na celom svete predstavuje najväčší trh v oblasti zriedkavých ochorení, pričom do roku 2022 sa očakáva jej ročný rast s hodnotou vyše 7 %3. Možnosti liečenia pacientov formujú meniace sa štandardy starostlivosti na celom svete, ktoré zahrnujú profylaxiu a produkty s predĺženým polčasom rozpadu, ako aj rozvoj a prijímanie inovatívnych terapií.

Lieky s predĺženým polčasom rozpadu spoločnosti Bioverativ Eloctate® [antihemofilický faktor VIII (rekombinantný), Fc fúzny proteín] na liečbu hemofílie typu A a Alprolix® [koagulačný faktor IX (rekombinantný), Fc fúzny proteín] na liečbu hemofílie typu B predstavovali prvé významné úspechy na trhu v oblasti hemofílie za približne dve desaťročia od uvedenia na trh. V roku 2016 zarobila spoločnosť Bioverativ 847 miliónov dolárov na predaji a 41 miliónov dolárov na licenčných poplatkoch.

Spoločnosť Bioverativ momentálne predáva tieto dva produkty v Spojených štátoch, Japonsku, Kanade a Austrálii a má v pláne expandovať aj do iných krajín. Lieky sa komerčne predávajú aj v Európskej únii a v ďalších krajinách v rámci zmluvy o spolupráci.

Spoločnosť Sanofi je toho názoru, že terapia nahrádzajúca jednotlivé faktory ostane pri liečbe hemofílie štandardom ešte veľa rokov vďaka svojej špičkovej bezpečnosti a čoraz lepšiemu profilu s dlhým účinkom. Spoločnosť Sanofi dokáže zlepšiť klinickú odbornosť spoločnosti Bioverativ, ako aj jej existujúcu komerčnú platformu v záujme podporenia fitusiranu, skúšobného terapeutika s RNA interferenciou (RNAi) pre hemofíliu typu A a B, či už s inhibítormi alebo bez nich. Spoločnosť Sanofi nedávno ohlásila reštrukturalizáciu svojej dohody o zriedkavých ochoreniach so spoločnosťou Alnylam Pharmaceuticals, pričom získala globálne práva na rozvoj a komercionalizáciu fitusiranu.

Posilnenie portfólia v oblasti špecializovanej starostlivosti spoločnosti Sanofi

Jednou z priorít Roadmap 2020 spoločnosti Sanofi je „Prestavba portfólia“ a zameranie sa na oblasti, v ktorých má spoločnosť vedúcu pozíciu, resp. v ktorých by si takúto pozíciu dokázala efektívne vybudovať. Podpora spoločnosti Bioverativ k tejto priorite prispeje tým, že rozšíri naše portfólio o novú ponuku inovatívnych terapií a že poskytne platformu na rast v oblasti zriedkavých krvných porúch, vďaka čomu rozšírime svoj vplyv v oblasti špecializovanej starostlivosti, budeme naďalej posilňovať svoju vodcovskú pozíciu v oblasti zriedkavých ochorení a vyjdeme tak v ústrety potrebám pacientskej komunity.

Okrem spomínaných dvoch predávaných produktov je v sortimente spoločnosti Bioverativ aj program v 3. fáze testovania pre chorobu vyvolanú chladovým aglutinínom a prvé etapy výskumných programov a spolupráce v oblasti hemofílie a ďalších zriedkavých krvných porúch vrátane kosáčikovitej anémie a beta-talasémie. Útvar výskumu a vývoja spoločnosti Sanofi pomôže spoločnosti Bioverativ v tom, aby sa tieto dôležité druhy liečby dostali k pacientom rýchlejšie. Globálny vplyv spoločnosti Sanofi, jej overené skúsenosti a úspešnosť v uvádzaní špecializovaných druhov liečby na trh, ako aj jej stabilná prítomnosť na kľúčových rozvojových trhoch navyše pomôže spoločnosti Bioverativ, aby využila rastové príležitosti pre svoje súčasné aj budúce produkty na maximum.

Zabezpečenie hodnoty pre akcionárov

Očakávaným prínosom spoločnosti Bioverativ je zvýšenie využiteľnej hodnoty pre akcionárov spoločnosti Sanofi so silnými hotovostnými tokmi z rastúcich produktov spoločnosti Bioverativ s následným predpokladaným zlepšením finančných a prevádzkových výsledkov spoločnosti Sanofi. Od akvizície sa očakáva okamžitý nárast ukazovateľa Business EPS spoločnosti Sanofi vo finančnom roku 2018 a približne päťpercentný nárast vo finančnom roku 2019. Spoločnosť Sanofi okrem toho očakáva, že hodnota ROIC bude v priebehu troch rokov vyššia než kapitálové náklady. Spoločnosť Sanofi predpokladá zachovanie svojho vysokého úverového ratingu.

Podmienky transakcie

V súlade s podmienkami dohody o zlúčení pripraví spoločnosť Sanofi ponuku na skúpenie všetkých zvyšných kmeňových akcií spoločnosti Bioverativ pri cene 105 dolárov za akciu v hotovosti. Akvizičná cena 105 dolárov za akciu predstavuje 64 % prémiu kzáverečnému kurzu spoločnosti Bioverativ k 19. januáru 2018.

Dokončenie ponuky na skúpenie akcií podlieha rozmanitým podmienkam, vrátane ponuky na odkúpenie minimálne nadpolovičnej väčšiny zvyšných akcií spoločnosti Bioverativ, opätovného poskytnutia daňového stanoviska poskytnutého pri podpise, uplynutia resp. ukončenia čakacej lehoty podľa zákona s názvom Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act a získania istých ďalších zákonných schválení a ďalších zvyčajných podmienok. Po úspešnom dokončení skupovania akcií sa dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve spoločnosti Sanofi zlúči so spoločnosťou Bioverativ, pričom zvyšné akcie spoločnosti Bioverativ, ktoré sa v rámci skupovania nepodarilo skúpiť, sa prevedú na práva získania akcií za rovnakú cenu 105 dolárov za akciu v hotovosti platenej pri skupovaní akcií. Skupovanie akcií by malo začať vo februári 2018.

Spoločnosť Sanofi má v pláne financovať transakciu kombináciou hotovostných platieb a nového získaného úveru. Skupovanie akcií nepodlieha žiadnym finančným podmienkam. Transakcia, ktorá je predmetom splnenia zvyčajných uzatváracích podmienok, resp. vzdania sa týchto podmienok, by mala byť ukončená v priebehu troch mesiacov.

V pozícii výhradného finančného poradcu spoločnosti Sanofi vystupuje spoločnosť Lazard. Finančnými poradcami spoločnosti Bioverativ sú spoločnosti Guggenheim Securities a J.P. Morgan Securities LLC. Právne poradenstvo pre spoločnosť Sanofi zabezpečuje spoločnosť Weil, Gotshal & Manges LLP. Pre spoločnosť Bioverativ má právne poradenstvo na starosti spoločnosť Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

-------------------------------------------

1Ukazovateľ Business EPS nepatrí medzi finančné opatrenia zo skupiny GAAP (definície nájdete v prílohe k štvrťročnému finančnému výkazu spoločnosti Sanofi)
2Zdroj: WFH 2016, MRB 2016, ATHN 2016, Evaluate Pharma
Všimnime si, že celkový odhadovaný počet obyvateľov trpiacich hemofíliou je väčší ~400 000 než počet pacientov s identifikovanou hemofíliou ~181 000
3Zdroj: WFH 2016, MRB 2016, ATHN 2016, Evaluate Pharma

 

O spoločnosti Sanofi

Cieľom spoločnosti Sanofi je pomáhať ľuďom pri prekonávaní zdravotných problémov. Sme globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na ľudské zdravie. Predchádzame chorobám očkovaním a poskytujeme inovatívne druhy liečby na zmierňovanie bolesti a utrpenia. Sme oporou pacientom trpiacim zriedkavými ochoreniami a miliónom ľudí s dlhodobými chronickými stavmi.

Spoločnosť Sanofi s viac než 100 000 zamestnancami v 100 krajinách pretvára vedecké inovácie na riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti po celom svete.

O spoločnosti Bioverativ

Bioverativ (NASDAQ: BIVV) je globálna biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa snaží zmeniť životy ľudí trpiacich hemofíliou a ďalšími zriedkavými krvnými poruchami prostredníctvom výskumu, vývoja a komercionalizácie inovatívnych druhov liečby na svetovej úrovni. Spoločnosť Bioverativ, ktorá vstúpila na trh v roku 2017 po odčlenení od spoločnosti Biogen Inc., stavia na silnom dedičstve vedeckých inovácií a jej záväzkom je aktívna práca s členmi komunity ľudí trpiacich krvnými poruchami. Poslaním spoločnosti je ponúkať zlepšovanie pre pacientov v oblastiach, kde to najviac potrebujú. Jednotlivé liečby hemofílie, ktoré uviedla na trh, predstavujú prvé významné úspechy v liečení hemofílie za uplynulé viac než dve desaťročia. Viac informácií nájdete na adrese www.Bioverativ.com alebo sledujte používateľa @Bioverativ na Twitteri.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Ing. Beáta Kujanová
Komunikačný manažér Sanofi Slovensko
sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 33 100 750
Mobil: +421 915 999 460
Email: beata.kujanova@sanofi.com

Kód materiálu: SACS.SA.18.01.0080

Vydané: január 2018

Obozretné vyhlásenia

Táto komunikácia obsahuje obozretné vyhlásenia. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami a môžu obsahovať projekcie aodhady, ako aj ich východiskové predpoklady, stanoviská ohľadne plánov, cieľov, zámerov a očakávaní s ohľadom na budúce finančné výsledky, udalosti, operácie, služby a vývoj a potenciál produktov, ako aj stanoviská ohľadne budúcej výkonnosti. Obozretné vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú identifikovať podľa slov typu „očakáva sa“, „predpokladá sa“, „myslíme si“, „máme v úmysle“, „odhaduje sa“, „máme v pláne“, „bude“ a podobných výrazov. Vedenie spoločností Sanofi a Bioverativ je síce toho názoru, že očakávania zohľadnené v takýchto obozretných vyhláseniach sú odôvodnené, investori by však mali mať na pamäti, že obozretné informácie a vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, pričom mnohé z nich sa dajú ťažko predvídať, vo všeobecnosti sú mimo kontroly spoločností Sanofi a Bioverativ a môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú vo svojej podstate od informácií uvedených, predpokladaných alebo projektovaných v obozretných vyhláseniach líšiť. K týmto rizikám a neistotám patria okrem iného riziká súvisiace so schopnosťou spoločností Sanofi a Bioverativ vykonať akvizíciu za navrhovaných podmienok, resp. v navrhovanom časovom rámci vrátane získania potrebných zákonných súhlasov, možnosť vznesenia konkurenčných ponúk, ďalšie riziká súvisiace s realizáciou transakcií kombinovanej podnikateľskej činnosti, ako napr. riziko, že integrácia týchto podnikov neprebehne úspešne, že bude komplikovanejšia, časovo náročnejšia, resp. nákladnejšia, než sme predpokladali, resp. že sa nedosiahnu očakávané prínosy akvizície, riziká týkajúce sa budúcich príležitostí a plánov zlúčenej spoločnosti vrátane neistoty ohľadne očakávanej finančnej výkonnosti a výsledkov zlúčenej spoločnosti po vykonaní navrhovanej akvizície, komplikácie vyplývajúce z navrhovanej akvizície, ktoré sťažia bežné obchodné činnosti, resp. udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami, výrobcami, dodávateľmi alebo pacientmi, ako aj možnosť, že zlúčená spoločnosť nedosiahne predpokladané prínosy navrhovanej akvizície takým tempom, resp. v takom rozsahu, ako naznačovali finančné analýzy, resp. investori, môže dôjsť k poklesu trhovej ceny akcií spoločnosti Sanofi, ako aj k ďalším rizikám týkajúcim sa príslušných činností spoločností Sanofi a Bioverativ vrátane schopnosti dosahovať rast tržieb a výnosov z existujúcich produktov a vyvíjať, predávať, resp. propagovať nové produkty, konkurencia vrátane potenciálnej generickej konkurencie, neistoty charakteristické pre výskum a vývoj vrátane budúcich klinických údajov a analýzy, zákonné povinnosti a dohľad zo strany regulačných úradov, ako sú napr. FDA a EMA vrátane rozhodnutí týchto úradov ohľadne možnosti a času schválenia niektorého lieku, zariadenia, resp. biologickej aplikácie, ktoré môžu byť zapísané ako produktoví kandidáti, ako aj rozhodnutia ohľadne označovania a ďalších záležitostí, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť, resp. komerčný potenciál ktoréhokoľvek produktového kandidáta, absencia záruk komerčnej úspešnosti ktoréhokoľvek schváleného produktového kandidáta, riziká súvisiace s duševným vlastníctvom vrátane schopnosti chrániť duševné vlastníctvo a patenty, budúce súdne spory, budúce schválenie a komerčný úspech možností liečby a nestále ekonomické podmienky. Keďže zoznam tu uvedených faktorov je reprezentatívny, žiadny zoznam nemôže obsiahnuť všetky potenciálne riziká, neistoty či predpoklady, ktoré by mohli mať podstatný nepriaznivý vplyv na konsolidovaný finančný stav, resp. výsledky operácií spoločností. Predchádzajúce faktory je potrebné čítať v nadväznosti na riziká a varovné vyhlásenia diskutované resp. identifikované vo verejných oznámeniach úradom SEC a AMF zo strany spoločnosti Sanofi vrátane oznámení uvedených v častiach „Rizikové faktory“ a „Varovné vyhlásenie ohľadne obozretných vyhlásení“ vo výročnej správe spoločnosti Sanofi na formulári 20-F pre rok končiaci dňom 31. december 2016 a v aktuálnych správach na formulároch 8-K, štvrťročných správach na formulári 10-Q a výročných správach na formulári 10-K predložených úradu SEC spoločnosťou Bioverativ. Obozretné vyhlásenia sa týkajú iba dnešného dátumu a spoločnosti Sanofi a Bioverativ nemajú povinnosť vykonávať ich aktualizácie, resp. revízie nad rámec požiadaviek platnej legislatívy.

Ďalšie informácie a adresy, kde ich môžete nájsť

Skupovanie zvyšných kmeňových akcií spoločnosti Bioverativ („ďalej len Bioverativ“) spomínané v tejto komunikácii ešte nezačalo. Táto komunikácia slúži iba na informatívne účely, nie je výzvou k nákupu ani žiadosťou o ponúkanie predaja akcií spoločnosti Bioverativ ani nenahrádza materiály ohľadne skupovania akcií, ktoré spoločnosť Sanofi a jej akvizičná dcérska spoločnosť predložia Komisii Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu (SEC) po odštartovaní skupovania akcií. V čase odštartovania skupovania akcií predložia spoločnosť Sanofi a jej akvizičná dcérska spoločnosť úradu SEC materiály ohľadne skupovania akcií na formulári typu Schedule TO. Spoločnosť Bioverativ predloží úradu SEC Žiadosť/Odporúčacie stanovisko ohľadne skupovania akcií na formulári typu Schedule 14D-9 . Materiály ohľadne skupovania akcií (vrátane Výzvy k nákupu, príslušného Sprievodného listu a istých ďalších dokumentov ohľadne skupovania akcií) a Žiadosť/Odporúčacie stanovisko budú obsahovať dôležité informácie. DRŽITELIA AKCIÍ SPOLOČNOSTI BIOVERATIV BY SI TIETO DOKUMENTY MALI IHNEĎ PO SPRÍSTUPNENÍ PREČÍTAŤ, PRETOŽE BUDÚ OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ BY TÍTO DRŽITELIA MALI ZOHĽADNIŤ PRED ROZHODNUTÍM O PONÚKNUTÍ SVOJICH AKCIÍ. Výzvu k nákupu, príslušný Sprievodný list a isté ďalšie dokumenty ohľadne skupovania akcií, ako aj Žiadosť/Odporúčacie stanovisko budú mať držitelia akcií spoločnosti BIOVERATIV k dispozícii bezplatne. Materiály ohľadne skupovania akcií a Žiadosť/Odporúčacie stanovisko budú bezplatne sprístupnené na webových stránkach úradu SEC na adrese www.sec.gov. Ak máte záujem o ďalšie bezplatné kópie, kontaktujte spoločnosť Sanofi na adrese ir@sanofi.com alebo na jej webových stránkach na adrese https://en.sanofi.com/investors.

Aktualizované:

Najnovšie správy

Zobraziť celé

Spoločnosť Zentiva je tretí * najväčší a najrýchlejšie rastúci výrobca generík v Európe.