Kontakt

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24
851 01Bratislava
Slovenská republika


Telefón: (+421) 239 183 010
E-mail: recepcia.slovakia@zentiva.com

V mimoriadnych prípadoch sa obracajte na svojho lekára, alebo na pohotovostnú službu.
Pri výskyte nežiaducich vedľajších účinkov požiadajte o radu na svojho ošetrujúceho lekára, alebo lekárnika.

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Pokiaľ sa hlásenie týka biologického lieku, je potrebné uviesť aj presný obchodný názov a číslo šarže.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov spoločnosti Zentiva nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: PV-Slovakia@zentiva.com alebo telefonicky: +421 (2) 39 183 010.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu Zentivy nás kontaktujte e-mailom: recepcia.slovakia@zentiva.com alebo telefonicky: +421 (2) 39 183 010.

Aktuálne informácie o liekov spoločnosti Zentiva k.s. a Zentiva, a.s. nájdete na stránkách Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

Zdravotníckym odborníkom sú určené údaje zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku a laickej verejnosti z písomnej informácie pre používateľa (PIL).