Informácie pre dodávateľov

Všeobecné dodacie podmienky skupiny Zentiva stanovujú základné podmienky, na ich základe sa Zentiva a druhá zmluvná strana zaväzujú uzatvoriť a realizovať zmluvný vzťah. Všeobecné dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky objednávateľa a v okamžiku akceptácie objednávky dodávateľom sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany.

Všeobecné dodacie podmienky sú dostupné k stiahnutie ve slovenskom a anglickom jazyku:

General Terms of Delivery of the Zentiva Group form basic conditions on which Zentiva and a second party are entering and performing their business relationship. General Terms of Delivery are a non-separable part of each Purchase order of the Customer and at the moment of the acceptance of the Purchase Order they are binding for both parties.

General Terms of Delivery are available in Czech and English: