Právne oznámenia a upozornenia a pravidlá ochrany súkromia

Právne oznámenie na Zentiva.com

1.Duševné vlastníctvo

2.Povaha informácií

3.Prepojenia na iné internetové lokality

4.Ochrana osobných údajov a dôverné informácie

5.Obmedzenia zodpovednosti

6.Dostupnosť webovej lokality

7.Informácie o produktoch

8.Právny rámec

9.Právne oznámenie

10.Zdroje

Táto stránka popisuje právne pokyny, ktoré sa vzťahujú na každého používateľa internetu navštevujúceho túto lokalitu. Pri prezeraní tejto lokality sa zaväzujete rešpektovať tieto pokyny bez výhrad. Odporúčame vám, aby ste tieto pokyny pravidelne kontrolovali, nakoľko sa z času na čas môžu zmeniť bez prechádzajúceho upozornenia.

Váš prístup na webovú lokalitu www.zentiva.com (ďalej len „Lokalita“) a jej používanie podlieha nasledovným všeobecným podmienkam a príslušným zákonom. Vstupom a prehliadaním tejto Lokality potvrdzujete, že bez výhrad súhlasíte so všeobecnými podmienkami uvedenými nižšie a že ich budete rešpektovať.

1. Duševné vlastníctvo

Túto Lokalitu vlastní a prevádzkuje Zentiva Group, a.s. (ďalej len „Zentiva“).

Materiály zobrazené alebo prezentované na tejto Lokalite, vrátane všetkých dokumentov, súborov, dizajnu, grafiky, technických náčrtov, zariadení, kódov a celkového vzhľadu Lokality, sú predmetom autorského práva, ktoré vlastní spoločnosť Zentiva a určité spoločnosti patriace do rovnakej skupiny spoločností ako Zentiva, ako je definované v § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách v znení neskorších predpisov, ako aj „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017“ podľa zákona č. 121/2000 Sb. o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Všetky práva sú vyhradené, ak v konkrétnom prípade nie je uvedené inak. Ďalej všetky názvy produktov uvedené na tejto Lokalite sú obchodnými značkami spoločnosti Zentiva, s výnimkou prípadov, kde je pri týchto názvoch uvedené, že ich vlastní iná entita. Obchodné značky, obchodné názvy, logá a produkty uvedené na Lokalite sú vnútroštátne a medzinárodne chránené. Akékoľvek použitie týchto obchodných značiek, obchodných názvov, log a produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Zentiva je zakázané.

2. Povaha informácií

Informácie, hlavne finančné informácie, uvedené na Lokalite sa nesmú považovať za výzvu na investovanie. Nesmú sa interpretovať ako agitovanie alebo verejná ponuka a nepredstavujú ponuku na upísanie, nákup alebo obchodovanie s akciami spoločnosti Zentiva alebo akýmikoľvek inými cennými papiermi vydanými spoločnosťou Zentiva a/alebo jej pobočkami. Spoločnosť Zentiva upriamuje vašu pozornosť na skutočnosť, že finančné informácie uvedené na Lokalite sú pravidelne aktualizované.

V niektorých prípadoch budú na Lokalite uvedené znalecké posudky týkajúce sa konkrétnej oblasti v súvislosti s obsahom Lokality alebo výňatky z článkov z tlače. Tieto informácie predstavujú len názory príslušných znalcov alebo novín, ktorých názory nemusia byť nevyhnutne zhodné s názormi spoločnosti Zentiva. Títo znalci nie sú zamestnanci spoločnosti Zentiva a od spoločnosti Zentiva nedostávajú žiadnu odmenu za využitie ich názoru. Spoločnosť Zentiva nenesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť informácií alebo názorov uvedených v týchto materiáloch. Rada znalca predstavuje len osobný pohľad daného znalca a v žiadnom prípade sa nesmie považovať za názor alebo zodpovednosť spoločnosti Zentiva.

Okrem toho Lokalita obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, kondície a rôznych druhov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú výhradne obmedzené na použitie ľudskými bytosťami. Je to len na informatívne účely a nie je to myslené ako náhrada za radu, ktorú vám poskytne váš lekár alebo lekárnik. Tu uvedené informácie by ste nemali používať na diagnostikovanie choroby alebo fyzického problému alebo ako diaľkové liečenie alebo za účelom predpísania alebo užívania akýchkoľvek liekov predstavených na Lokalite. Vždy by ste sa mali obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika a riadne si prečítať príbalový leták k liekom.

Informácie uvedené na Lokalite neslúžia ako prostriedok presviedčania alebo motivovania k užívaniu alebo predpisovaniu zdravotných produktov, ovplyvňovania výsledkov klinických skúšok produktov spoločnosti Zentiva alebo priameho či nepriameho ovplyvňovania akéhokoľvek rozhodovania týkajúceho sa spoločnosti Zentiva alebo produktov Zentiva.

3. Prepojenia na iné internetové lokality

Zodpovednosť spoločnosti Zentiva nebude prichádzať do úvahy v súvislosti s lokalitami tretích strán, ku ktorým ste možno získali prístup cez Lokalitu. Nemáme žiadnu možnosť akokoľvek kontrolovať obsah týchto lokalít tretích strán, ktoré zostávajú úplne nezávislé od spoločnosti Zentiva. Okrem toho existencia prepojenia medzi Lokalitou a akoukoľvek lokalitou tretej strany za žiadnych okolností neznamená, že spoločnosť Zentiva akýmkoľvek spôsobom schvaľuje obsah tejto lokality alebo dokonca akékoľvek použitie tohto obsahu. Navyše je vo vašej zodpovednosti, aby ste prijali potrebné opatrenia na zabránenie kontaminácie Lokality okrem iného jedným alebo viacerými „vírusmi“, „trójskymi koňmi“ alebo akýmikoľvek inými „parazitmi“.

Externé lokality môžu obsahovať prepojenia vedúce na Lokalitu. Žiadne takéto prepojenie nesmie byť nainštalované bez výhradného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Zentiva. V každom prípade spoločnosť Zentiva nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za nedostupnosť týchto externých lokalít a spoločnosť Zentiva nereviduje, nekontroluje, neschvaľuje a ani inak nie je zodpovedná za obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály uvedené na týchto lokalitách alebo dostupné prostredníctvom nich.

4. Ochrana osobných údajov a dôverné informácie 

4.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Zentiva sú uvedené v Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice.

Spoločnosť Zentiva vás informuje, že na zhromažďovanie informácií o vašom správaní na Lokalite, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo ostatné nastavenia, používa cookies. Máte právo odmietnuť používanie cookies. Viac informácií nájdete v našich Zásadách o cookies https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 Lokalita nie je určená na prijímanie dôverných informácií, ktoré by ste mohli chcieť odovzdať. V dôsledku toho, a s výnimkou osobných údajov popísaných vyššie, sa všetky informácie, nech sú v akejkoľvek forme: dokument, grafika, otázky, návrhy, koncepty, poznámky alebo iné – ktoré komunikujete na Lokalite, v žiadnom prípade nepovažujú za dôverné. V dôsledku toho samotná skutočnosť, že nám tieto údaje prenášate, nám dáva právo na ich využitie, reprodukovanie, šírenie alebo modifikovanie alebo na ich prenesenie za účelom spracovania vašej požiadavky.

5. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Zentiva robí všetko preto, aby podľa svojich najlepších schopností zabezpečila presnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na Lokalite, ktorých obsah si spoločnosť vyhradzuje právo meniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Zentiva však nemôže plne garantovať správnosť, presnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií zverejnených na Lokalite. Z tohto dôvodu nemôže niesť zodpovednosť za:

akúkoľvek nepresnosť, nesprávnosť alebo opomenutie týkajúce sa informácií poskytnutých na Lokalite; akúkoľvek škodu vyplývajúcu z neoprávneného vniknutia tretej strany vedúceho k modifikácii informácií alebo materiálov poskytnutých na Lokalite;

všeobecnejšie za akúkoľvek škodu bez ohľadu na jej príčinu, pôvod, povahu alebo následky, dokonca aj keď si spoločnosť Zentiva bola vedomá možnosti takejto škody, či už v dôsledku (i) prístupu alebo nemožnosti prístupu na Lokalitu, (ii) používania Lokality vrátane akejkoľvek škody alebo vírusu, ktorý môže infikovať váš počítačový systém alebo iný produkt, a/alebo (iii) kreditu prisudzovanému k informáciám poskytovaným priamo či nepriamo touto Lokalitou.

Materiály na Lokalite a ostatných lokalitách sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či výslovnej alebo odvodenej. Spoločnosť Zentiva neponúka žiadnu výslovnú ani odvodenú záruku týkajúcu sa, a to bez obmedzenia, ich obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

6. Dostupnosť webovej lokality

Beriete na vedomie, že (i) je technicky nemožné, aby bola táto Lokalita dostupná bez predvolených nastavení, a že spoločnosť Zentiva za ne nemôže prevziať akúkoľvek zodpovednosť, (ii) že predvolené nastavenia môžu viesť k dočasnej nedostupnosti Lokality, a že (iii) prevádzkovanie Lokality môže byť negatívne ovplyvnené podmienkami a účinkami, ktoré sú mimo dosahu kontroly spoločnosti Zentiva, okrem iného vrátane prenosových a telekomunikačných prepojení medzi spoločnosťou Zentiva a vami a medzi spoločnosťou Zentiva a ostatnými systémami a sieťami.

Spoločnosť Zentiva a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek dočasne alebo trvalo upraviť alebo prerušiť prevádzku celej Lokality alebo jej časti za účelom vykonania údržby a/alebo vylepšení a/alebo zmien Lokality. Spoločnosť Zentiva nenesie zodpovednosť za žiadne modifikácie alebo pozastavenie alebo prerušenie prevádzky Lokality.

7. Informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté a zverejnené na Lokalite môžu obsahovať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby spoločnosti Zentiva, ktoré sa neponúkajú alebo nie sú k dispozícii v niektorých krajinách alebo regiónoch, alebo ktoré môžu byť ponúkané pod inou obchodnou značkou a ktoré môžu byť predmetom rôznych úprav a podmienok používania podľa daného štátu. Z takýchto odkazov nevyplýva žiadny zámer zo strany spoločnosti Zentiva predávať tieto produkty, programy alebo služby vo vašom štáte. Ohľadne informácií týkajúcich sa produktov, programov a služieb, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne/štáte, sa obráťte na svoju miestnu pobočku Zentiva alebo na svojho obchodného partnera Zentiva.

8. Právny rámec

Lokalita a jej obsah sa riadi zákonmi Českej republiky. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa Lokality a jej obsahu budú spadať do pôsobnosti českých súdov.

9. Právne oznámenie

9.1 Redaktor Lokality:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 00.

9.2 Riaditeľ vydavateľstva a vedúci redaktor:

Ines Windisch, vedúca oddelenia Corporate Affairs, Zentiva Grous, a.s.

9.3 Hosting Lokality

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Zdroje

10.1 Zdroje fotografií

Shutterstock, gettyimages, iStock

p. Petr Adámek, Česká republika, p. Pavel Horník, Česká republika

Zentiva Group, a.s.