Právne oznámenia a upozornenia a pravidlá ochrany súkromia

Na tejto stránke uverejňujeme právne pokyny, ktoré sa vzťahujú na všetkých používateľov internetu navštevujúcich tieto stránky. Návštevou tejto stránky sa zaväzujte na bezvýhradné dodržiavanie týchto pokynov. Odporúčame, aby ste sa k týmto pokynom pravidelne vracali, pretože môžu podliehať priebežným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Návšteva a používanie stránky www.zentiva.sk (ďalej len "Stránka" alebo aj "Stránky") podliehajú nasledujúcim podmienkam a všetkým príslušným právnym predpisom. Návštevou týchto stránok a pohybom po nich potvrdzujete, že vyššie uvedené podmienky bezvýhradne prijímate a že ich budete dodržiavať.

1. Duševné vlastníctvo

Tieto Stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Zentiva Group, a.s. (ďalej len “spoločnosť Zentiva”) ako člen skupiny spoločností Sanofi.

Na materiály zobrazované, alebo predkladané na tejto Stránke, vrátane všetkých dokumentov, súborov, vzorov, grafických zobrazení, technických nákresov, zariadení, kódov a všeobecného vzhľadu stránok sa vzťahujú autorské práva, ktorých vlastníkom je spoločnosť Zentiva a určité ďalšie spoločnosti, ktoré sú členmi rovnakej skupiny spoločností ako Zentiva v zmysle § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních splečnostech a družstvech, v platnom znení; vzťahuje sa na ne tiež označenie "© autorské práva spoločnosti Zentiva Group a.s. 2017" v zmysle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platnom znení.

Všetky práva sú vyhradené, ibaže by sa v osobitných prípadoch uviedlo niečo iné. Navyše všetky názvy produktov uvádzaných na týchto Stránkach sú ochrannými známkami/názvami spoločnosti Zentiva, ibaže by sa uviedlo, že vlastníkom týchto názvov je iný subjekt. Na ochranné známky, obchodné názvy, logá a produkty uvádzané na Stránkach sa vzťahuje vnútroštátna aj medzinárodná ochrana. Akékoľvek používanie týchto ochranných známok, obchodných názvov, log a produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Zentiva sa zakazuje.

2. Charakter informácií

Informácie, najmä finančné, uvádzané na Stránkach sa nemajú považovať za výzvu na investovanie. Nemajú sa vykladať ako získavanie klientov, alebo ako verejná ponuka a tieto informácie nepredstavujú ponuku na upísanie, alebo kúpu akcií spoločnosti Zentiva, alebo na obchodovanie s akciami spoločnosti Zentiva, alebo s akýmikoľvek inými cennými papiermi, ktorých emitentom je spoločnosť Zentiva, resp. jej dcérske spoločnosti. Spoločnosť Zentiva upozorňuje aj na skutočnosť, že finančné informácie uvádzané na Stránkach podliehajú priebežnej aktualizácii.

Podľa potreby sa na Stránkach uverejňujú názory odborníkov týkajúce sa konkrétnych oblastí súvisiacich s obsahom stránok, alebo výňatky z článkov publikovaných v tlači. V takýchto informáciách sa premietajú len názory príslušných odborníkov alebo novín, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi spoločnosti Zentiva. Takíto odborníci nie sú zamestnancami spoločnosti Zentiva a nedostávajú od nej za používanie svojich názorov žiadnu odmenu. Spoločnosť Zentiva nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, alebo názorov prezentovaných v takýchto materiáloch. V odbornom názore sa premieta len osobný názor daného odborníka a tento sa nemá v žiadnom prípade považovať za názor, alebo zodpovednosť spoločnosti Zentiva.

Stránky obsahujú aj informácie súvisiace so zdravím, zdravým životným štýlom a s rôznymi druhmi liečby určenej výlučne ľudským pacientom. Účel takýchto materiálov je čisto informačný a nemajú sa považovať za náhradu informácií, ktoré vám poskytne váš vlastný lekár, alebo lekárnik. Informácie uvádzané na týchto Stránkach nie sú určené na diagnostiku žiadnej choroby alebo žiadneho telesného problému, alebo na liečbu na diaľku, alebo na predpísanie akéhokoľvek lieku uvádzaného na Stránkach. Vždy sa musíte poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom a musíte sa vždy dôkladne oboznámiť s príbalovým letákom príslušného lieku.

Informácie uvádzané na Stránkach neslúžia na presviedčanie, alebo motivovanie na používanie, alebo predpisovanie liekov, na ovplyvňovanie výsledkov klinických štúdií zameraných na produkty spoločnosti Zentiva, alebo na priame, alebo nepriame ovplyvňovanie rozhodovania súvisiaceho so spoločnosťou Zentiva, alebo s jej produktmi.

3. Odkazy na iné stránky

Spoločnosť Zentiva odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti so stránkami tretích subjektov, na ktoré by ste získali prístup prostredníctvom Stránok. Na obsah stránok takýchto tretích subjektov nemáme nijaký dosah a tieto stránky sú od spoločnosti Zentiva úplne nezávislé. Navyše prepojenie medzi Stránkou a internetovou stránkou tretieho subjektu žiadnym spôsobom nepreukazuje, že spoločnosť Zentiva obsah takýchto stránok tretích subjektov akýmkoľvek spôsobom schvaľuje, alebo že by schvaľovala akékoľvek prípadné použitie obsahu takýchto stránok tretích subjektov. Okrem toho zodpovedáte za vykonanie akýchkoľvek opatrení, ktoré by boli potrebné na zabránenie kontaminácie stránok spoločnosti Zentiva okrem iného najmä jedným, alebo viacerými "vírusmi", "trójskymi koňmi", alebo akýmikoľvek inými "parazitmi/škodlivými softvérmi alebo kódmi".

Externé internetové stránky môžu obsahovať odkazy typu 'hyperlink' navádzajúce na Stránky. Akékoľvek takéto odkazy typu 'hyperlink' možno inštalovať iba s výslovným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Zentiva. Spoločnosť Zentiva však v žiadnom prípade nezodpovedá za nedostupnosť takýchto externých stránok a spoločnosť Zentiva ani neskúma, nepreveruje a ani neschvaľuje akýkoľvek a žiaden obsah, akúkoľvek a žiadnu reklamu ani akékoľvek a žiadne produkty, ktoré sa na takýchto stránkach nachádzajú, alebo ktoré sú prostredníctvom nich dostupné a ani za nič z predchádzajúceho nezodpovedá.

4. Osobné údaje a ďalšie informácie

4.1 Spoločnosť Zentiva nebude sprístupňovať tretím stranám vaše osobné údaje, ktoré by ste jej oznamovali prostredníctvom elektronickej pošty. Tieto údaje sa použijú výhradne na poskytnutie odpovede čo možno najefektívnejším spôsobom.

Spoločnosť Zentiva spracúva osobné údaje získané priamo od vás a osobné údaje sa spracúvajú výlučne na účel, na ktorý ste ich poskytli. Osobné údaje sa budú spracúvať výlučne po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

V súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platnom znení (ďalej len "Český zákon o ochrane osobných údajov") máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich úpravu, ako aj ďalšie práva v súlade s §21 Českého zákona o ochrane osobných údajov; svoje práva si môžete uplatniť písomne buď: onlajn na adrese: zentiva@zentiva com, alebo 
listom odoslaným na adresu: U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 37.

Spoločnosť Zentiva si vás dovoľuje upozorniť, že prostredníctvom súborov typu cookies sleduje vaše správanie sa na Stránkach, napríklad uprednostňovaný jazyk alebo iné nastavenia. Použitie súborov cookies máte právo odmietnuť.

4.2 Stránky nie sú určené na prijímanie akýchkoľvek dôverných informácií, ktoré by ste poskytovali. Preto s výnimkou osobných údajov ako sa uvádza vyššie sa žiadne iné informácie poskytnuté v akejkoľvek podobe (dokumenty, údaje, grafické informácie, otázky, návrhy, koncepcie, poznámky), alebo iné, ktoré by ste oznamovali prostredníctvom Stránok, v žiadnom prípade nepovažujú za dôverné. Následkom takejto skutočnosti nám potom prevodom takýchto údajov udeľujete právo na používanie, reprodukovanie, šírenie alebo upravovanie týchto údajov na účel spracovania vašej požiadavky.

5. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Zentiva uplatňuje najvyššie možné úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií sprístupňovaných na Stránkach, pričom si kedykoľvek vyhradzuje právo na menenie obsahu Stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Zentiva sa však napriek tomu nedokáže zaručovať za presnosť, správnosť, aktuálnosť alebo vyčerpávajúci charakter informácií sprístupňovaných na Stránke. Spoločnosť Zentiva preto nemožno robiť zodpovednou za:

akúkoľvek nepresnosť, chybu alebo opomenutia, ktoré by súviseli s informáciami poskytovanými na Stránkach; akúkoľvek škodu vzniknutú následkom skutočnosti, že na Stránky neoprávnene preniknú tretie strany, čo má za následok pozmenenie informácií alebo materiálov zverejňovaných na Stránkach;

všeobecnejšie akúkoľvek škodu, bez ohľadu na príčinu jej vzniku, pôvod, charakter alebo následky i vtedy, keď si bola spoločnosť Zentiva možnosti vzniku takejto škody vedomá, tiež ak je škoda dôsledkom (i) prístupu, alebo nemožnosti prístupu na Stránky, (ii) používania Stránok, vrátane akejkoľvek škody spôsobenej vírusom, ktorý by infikoval váš počítačový systém alebo akýkoľvek iný produkt, resp. (iii) opieranie sa o akékoľvek informácie priamo alebo nepriamo poskytované na Stránkach.

Materiály uvádzané na Stránke a všetkých ostatných stránkach sa uvádzajú v stave v akom práve sú a bez akejkoľvek výslovnej, alebo odvodenej záruky. Spoločnosť Zentiva neposkytuje žiadnu výslovnú, alebo odvodenú záruku v súvislosti najmä s predajnosťou takýchto materiálov/informácií, alebo ich vhodnosťou na akýkoľvek konkrétny účel.

6. Dostupnosť internetových stránok

Beriete na vedomie, (i) že technicky nie je možné, aby sa Stránky poskytovali bez akýchkoľvek nedostatkov a že spoločnosť Zentiva za toto nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť, (ii) že nedostatky môžu mať za následok dočasnú nedostupnosť Stránky a že (iii) na prevádzkovanie Stránok môžu mať nepriaznivý vplyv podmienky a plnenia, na ktoré nemá spoločnosť Zentiva žiaden dosah, napríklad prenosové a telekomunikačné spojenia medzi spoločnosťou Zentiva a vami a ďalšími systémami a sieťami.

Spoločnosť Zentiva, resp. jej dodávatelia smú kedykoľvek dočasne alebo aj natrvalo meniť, alebo znefunkčňovať celú Stránku alebo jej časť na účel jej údržby, vylepšovania, alebo úprav. Spoločnosť Zentiva nezodpovedá za žiadne úpravy, pozastavenie funkčnosti alebo prerušenie funkčnosti Stránky.

7. Informácie o produktoch

Súčasťou informácií, ktoré tvoria obsah Stránok a ktoré sa na nich zverejňujú, môžu byť aj priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy alebo služby spoločnosti Zentiva, ktoré sa v niektorých krajinách alebo geografických oblastiach neponúkajú, alebo ktoré tam nie sú dostupné, alebo ktoré by sa tam ponúkali pod inou ochrannou známkou a ktoré by v závislosti od krajiny podliehali iným pravidlám a podmienkam svojho používania. Z takýchto odkazov nevyplýva žiaden zámer spoločnosti Zentiva na predaj týchto produktov, programov alebo služieb vo vašej krajine. So žiadosťami o akékoľvek informácie v súvislosti s produktmi, programami alebo službami dostupnými vo vašej krajine/geografickej oblasti sa láskavo obracajte na lokálnu dcérsku spoločnosť skupiny Sanofi Group, alebo na svojho obchodného partnera spoločnosti Zentiva.

8. Právny rámec

Stránky a ich obsah sa riadia podľa právneho poriadku Českej republiky. Na rozhodovanie o prípadných súdnych sporoch súvisiacich so stránkou, alebo jej obsahom budú príslušné súdy Českej republiky.

9. Právne oznámenie

9.1 Redaktor Stránky:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 37.

9.2 Šéfredaktor a zodpovedný redaktor:

Cornelia Schaeffer, Head of Global Communication, Zentiva Generics

9.3 Hosting Stránky

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam) 
Server v Európe

10. Autori

10.1 Autori fotografií

Shutterstock, gettyimages, iStock

Mr Petr Adámek, Česká republika, Mr Pavel Horník, Česká republika

Zentiva Group, a.s.