Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vitajte na stránkach vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti spoločnosti Zentiva, a.s. vytvoreného podľa požiadaviek zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.

K nezákonným činnostiam a zneužívaniu práva môže dochádzať v akejkoľvek organizácii, či už súkromnej alebo verejnej, veľkej alebo malej. Môžu mať mnoho podôb, ako napríklad korupcia, podvody, nekalé obchodné praktiky alebo nedbalosť. A ak im nie je venovaná dostatočná pozornosť, môže to mať za následok vážne poškodenie verejného záujmu i povesti takej organizácie.

Ľudia, ktorí pre organizáciu pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku pri svojich pracovných činnostiach, sa o takých udalostiach často dozvedia ako prví, preto majú výsadné postavenie, aby informovali tých, ktorí môžu problém riešiť.

Oznamovatelia, tj. osoby, ktoré oznámia informácie o protiprávnom konaní získané v pracovnom kontexte, pomáhajú predchádzať škodám a odhaľovať ohrozenie alebo poškodenie verejného záujmu, ktoré by inak mohli ostať skryté.

V Zentive veríme, že dôkladné preverenie a odpoveď spoločnosti na takéto oznámenie pôsobí preventívne a zabezpečuje správnu reakciu na takéto protiprávne konanie. Preto bola v Zentive zavedená iniciatíva Speak up.

V roku 2019 prijala Európska únia smernicu o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie (z 23. októbra 2019, č. 2019/1937, ďalej len „Smernica) Táto Smernica poskytuje oznamovateľom o niečo odlišnú ochranu ako je iniciatíva Speak up Preto je ochrana oznamovateľov podľa Smernice implementovaná samostatne, a to v súlade s platným právom v krajinách, v ktorých Zentiva pôsobí.

Ak si prajete podať oznámenie spoločnosti Zentiva, a.s. podľa zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov, potom je toto správne miesto.

Úlohu zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti za Zentivu na Slovensku plní:

MUDr. Katarína Horňáková

Vnútorné oznamovacie kanály

Zentiva zaviedla vnútorný oznamovací kanál pre podávanie oznámení v elektronickej podobe dostupný nepretržite, ktorý nájdete tu, a ktorý označujeme ako „platforma“.

Okrem toho možno oznámenie podať emailom na adresu protispolocenskacinnost@zentiva.com alebo písomne priamo zodpovednej osobe MUDr. Kataríne Horňákovej v pracovné dni v čase od 13:00 h. do 14:00 h. alebo prostredníctvom pošty na adresu Zentiva, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“.

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie, ktorú Vám pomôžu postupovať správne. Upozorňujeme, že zaslaním oznámenia prostredníctvom platformy potvrdzujete, že ste sa týmito informáciami oboznámili, rovnako aj našim Oznámením o ochrane osobných údajov.

Nemusíte sa obávať, informácie o Vašej totožnosti sú chránené prísnou povinnosťou mlčanlivosti a nesmú byť bez vášho súhlasu poskytnuté tretej osobe. Veľmi dbáme tiež na to, aby sme zabezpečili, že v súvislosti s vaším oznámením neutrpíte žiadnu ujmu.

Pre uplatnenie ochrany oznamovateľov stanovej zákonom č. 54/2019 Z. z. sa musíte, vzhľadom na okolnosti, ktoré sú vám známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia máte, odôvodnenie domnievať, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé, tj. musíte konať v dobrej viere a nemôžete oznamovať vedome nepravdivé skutočnosti.

Vezmite prosím na vedomie, že pri preverovaní oznámených skutočností nám veľmi pomôžete:

 • ak budete schopní identifikovať oblasť protiprávneho konania a zamyslíte sa nad tým, aké preukázateľné informácie môžete o oznámenom protiprávnom konaní poskytnúť. Rozsah a kvalita vami poskytnutých informácií môže ovplyvniť spôsob, akým môžeme vaše oznámenie preveriť a prípadne vykonať príslušné nápravné a preventívne opatrenia,
 • ak uvediete čo najviac podrobností, na ktoré si spomeniete,
 • ak nám dovolíte zdieľať vašu totožnosť nielen so zodpovednou osobou, ale tiež s ostatnými členmi vyšetrovacieho tímu. Povinnosť mlčanlivosti sa potom bude vzťahovať aj na členov vyšetrovacieho tímu a zákaz odvetných opatrení bude platiť naďalej.

Môžete si vybrať akýkoľvek dostupný kanál pre oznamovanie poskytovaný spoločnosťou Zentiva. Odporúčame používať platformu, pretože ju považujeme za najefektívnejšiu.

Každé oznámenie musí obsahovať aspoň popis protiprávnej činnosti, ku ktorej došlo alebo má dôjsť v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom.

Vaše oznámenie spadá pod ochranu oznamovateľov iba v prípade, ak sa týka takého porušenia, ktoré je:

i. trestným činom podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona

ii. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky

iii. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

iv. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 EUR.

Uveďte všetky možné podrobnosti o porušení (protispoločenskej činnosti), ku ktorému došlo alebo má dôjsť, ako je:

 • skutok a jeho rozsah
 • dátum
 • čas alebo obdobie
 • miesto
 • prečo a ako sa domnievate, že k porušeniu došlo alebo dôjde
 • či si je niekto zo spoločnosti Zentiva problému vedomý a môže poskytnúť ďalšie informácie
 • ako ste sa o probléme dozvedeli
 • či bol problém už niekomu nahlásený (komu, kedy, ako)
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre preverovanie.

Radi by sme vás informovali, že v prípade ak podáte oznámenie, ktoré nespadá do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov alebo neobsahuje dostatočné údaje k tomu, aby sme mohli vyhodnotiť, že oznámenie spadá do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov, budeme vás informovať a vaše oznámenie nebudeme ďalej vyhodnocovať.

Vzhľadom k tomu, že oznámenie, ktoré nespadá pod ochranu oznamovateľov, nemôžeme odovzdať nikomu inému (prijíma iba zodpovedná osoba), odporúčame vám, aby ste využili iniciatívu Speak Up pre situácie, keď sa na vás ochrana oznamovateľov nevzťahuje alebo kedy ju jednoducho nechcete využiť.

UPOZORŇUJEME, že táto stránka NIE JE ZENTIVA SPEAK UP linka, stránky iniciatívy Zentiva Speak Up nájdete tu.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému orgánu príslušnému na prijatie oznámení, a to:

 • Úradu na ochranu oznamovateľov (prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ alebo osobne do podateľne ÚOO, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava),
 • prokuratúre
 • príslušnému správnemu orgánu.

Platforma (zahŕňa tiež podanie oznámenia v podobe hlasovej správy)

Vnútorný oznamovací systém spoločnosti Zentiva (ďalej len „platforma“) technicky prevádzkovaná spoločnosťou FaceUp Technology, s.r.o. prostredníctvom cloudového riešenia. Zoberte prosím na vedomie, že spločnosť FaceUp Technology, s.r.o. nemá prístup k obsahu vášho oznámenia ani k informáciám, ktoré s nami zdieľate a ani k vašej totožnosti.

Oznámenie odoslané prostredníctvom platformy obdrží a oboznámi sa s ním iba zodpovedná osoba v súlade s platnými právnymi predpismi a internými procesmi. V prípade, že s tým budete súhlasiť, môže byť oznámenie zdieľané s vyšetrovacím tímom – obmedzeným okruhom osôb pre danú oblasť oznámenia.

Platforma je užívateľsky prívetivá, stačí si iba vybrať kategóriu a právny subjekt. Všetky relevantné informácie, ktoré sa týkajú oznámenia sa vyplnia do poľa „ďalšie informácie“.

Oznámenie v podobe hlasovej správy

Ak zvolíte túto možnosť, môžete vytvoriť hlasový záznam. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete pre hlasovú správu, váš hlas bude zmenený. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám platforma poskytne, je užívateľsky prívetivá (namiesto písania hovoríte a záznam sa uloží do formulára).

 • Po doplnení všetkých údajov do formulára (písomne alebo prostredníctvom hlasovej správy) vám bude pridelený jedinečný kód – kľúč.
 • Kľúč si zapíšte a uchovajte na bezpečnom mieste. Neoznamujte nám ho. V prípade, že kód oznámite tretej osobe, môže byť ohrozená dôvernosť vášho oznámenia.
 • Kľúč slúži na kontrolu oznámenia, aby ste získali spätnú väzbu alebo pre ďalšie otázky.
 • V prípade, že kľúč stratíte, budete musieť vyplniť formulár znovu, aby ste získali nový kľúč. V takom prípade prosím v textovom poli uveďte informáciu, že nadväzujete na už odoslané oznámenie nemusíte už vypĺňať všetky detaily, ale je potrebné uviesť, čoho sa vaše pôvodné oznámenie týkalo).

Sme povinní vám poskytnúť potvrdenie o prijatí a súvisiacu spätnú väzbu. Tieto informácie nájdete iba v platforme pomocou svojho kľúča.

Ak chcete byť automaticky informovaný o všetkých zmenách týkajúcich sa vášho oznámenia, musíte vyplniť emailovú adresu. Tento email sa nedostane do Zentivy a slúži iba na zasielanie pripomienok z platformy v prípade, že sa zmení stav vami nahláseného podnetu.

Tento kľúč slúži na kontrolu spätnej väzby alebo prípadných žiadostí o doplnenie zo strany Compliance oddelenia.

V rámci procesu preverovania podnetu dostanete potvrdenie o prijatí a spätnú väzbu. Tieto informácie vám budú k dispozícii iba v rámci platformy po zadaní kľúča.

Ak chcete byť automaticky informovaný o stave preverovania, môžete do príslušného poľa (nie do textového poľa) vyplniť e-mailovú adresu. Tento e-mail slúži iba na zasielanie pripomienok z platformy v prípade, že sa niečo zmení (tj. prostredníctvom tohto mailu NEBUDETE dostávať žiadne aktuálne informácie ani otázky). Upozornenie vám bude odoslané z NNTB <info@nntb.cz>.

Odkaz, ktorý dostanete emailom vás presmeruje na hlavnú vstupnú stránku platformy, kde musíte vybrať pole „Moja organizácia“ a zadať prístupový kód aa0aaa0aaa. Až potom sa vrátite na stránku, ktorá vyžaduje zadanie vášho kľúča.

Na stránku, kam vložíte kľúč, sa dostanete prostredníctvom odkazu na tejto stránke a tiež kliknutím na tlačidlo „Skontrolovať oznámenie“ vľavo.

V prípade, že oznámenie podáte emailom, dostane ho a oboznámi sa s ním iba zodpovedná osoba. Ak s tým budete súhlasiť, môže byť oznámenie zdieľané s vyšetrovacím tímom – obmedzeným okruhom osôb pre danú oblasť. Potvrdenie o prijatí oznámenia a ďalšie informácie dostanete výlučne ako odpoveď na emailovú adresu použitú k odoslaniu oznámenia. Počas komunikácie budete požiadaný o potvrdenie, či podávate, ktoré spadá do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Upozorňujeme, že ak uvediete, že oznámenie sa netýka protispoločenskej činnosti ochrana oznamovateľov nebude poskytnutá.

V prípade emailovej správy neposielajte kópiu emailu nikomu inému.

V prípade, že oznámenie odošlete poštou, toto sa dostane iba zodpovednej osobe. Oznámením doručeným poštou alebo osobne sa bude zaoberať iba zodpovedná osoba. Ak s tým budete súhlasiť, môže byť oznámenie zdieľané s vyšetrovacím tímom – obmedzeným okruhom osôb pre danú oblasť.

Počas komunikácie budete požiadaný o potvrdenie, či podávate oznámenie, ktoré spadá do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Upozorňujeme, že ak uvediete, že oznámenie sa netýka protispoločenskej činnosti ochrana oznamovateľov nebude poskytnutá.