Naše záväzky

Naša misia a hodnoty

Zentiva je popredným vývojárom a dodávateľom vysokokvalitných, cenovo dostupných liekov na predpis a spotrebiteľských značiek. Ako Zentiva rastie, čoraz viac ľudí má prístup k liekom, ktoré potrebujú. Naše podnikanie je postavené na dôvere a zodpovednosti, pričom pacient je stredobodom všetkého, čo robíme. Spoločnosť Zentiva stanovila 6 spoločných SuperpowerZ formujúcich hodnoty a správanie, ktoré očakávame od svojich pracovníkov a na ktorých budujeme zdravé podnikanie, na ktoré sme a budeme môcť byť hrdí.

Náš záväzok etiky podnikania

Zentiva má povesť zdopovedného a silného partnera. V roku 2021 sme aktualizovali náš Etický kódex a preložili ho do 22 jazykov. Povinné školenia vo firme sú rozsiahle. Všetci zamestnanci tieto školenia absolvujú, pričom samozrejmosťou sú testy merajúce úroveň porozumenia. Úroveň dodržiavania v prevádzkach pravidelne kontroluje Výbor pre dodržiavanie predpisov a následne Poradný výbor. Finančný, právny a daňový súlad kontroluje komisia pre audity a nezávislý audit realizovaný spoločnosťou Ernst & Young.
Prečítajte si náš Etický kódex.

Naša úloha zodpovedného občana

V spoločnosti Zentiva sa vnímame ako neoddeliteľná súčasť budúcnosti a uvedomujeme si svoju zodpovednosť. Každé naše rozhodnutie má vplyv na budúcnosť, preto už dnes konáme tak, aby sme zaistili udržateľný zajtrajšok, v ktorom má každý právo dostať lieky, ktoré potrebuje. Zaviazali sme sa starať o svojich ľudí a ľudí, ktorým slúžime, našich partnerov a našu planétu Získajte viac informácií o našej stratégii spoločensky zodpovedného podnikania.

Diverzita a inklúzia

Veríme, že naša rozmanitosť je zdrojom veľkej energie a sily. Každý by sa mal v našej spoločnosti cítiť vítaný, mal by mať možnosť byť sám sebou a prispievať podľa svojich najlepších schopností. Zentiva už pokročila, ale má pred sebou ešte veľa práce, aby zabezpečila, že správne reprezentujeme spôsob, akým sa ľudia identifikujú.
V rámci nášho záväzku rodovej diverzity chceme do roku 2026 dosiahnuť rodovú rovnováhu 50:50 naprieč manažérskymi rolami a najvyššími vedúcimi pozíciami.
Zistite viac o našom záväzku k diverzite, inklúzii, rovnosti a spolupatričnosti: Politika diverzity a inklúzie.

Ľudské práva a boj proti modernému otroctvu

Zentiva rešpektuje a podporuje ochranu ľudských práv vo všetkých našich obchodných operáciách, ktoré siahajú až po činy a postupy našich partnerov, ako aj v rámci nášho dodávateľského reťazca a dodávateľskej siete, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zentiva sa zaviazala dodržiavať pracovné normy stanovené Medzinárodnou organizáciou práce a plne dodržiavať lokálne pracovné právo. Očakávame, že každý člen tímu bude rešpektovať ľudské práva, ako je uvedené v našom Etickom kódexe. Našich zamestnancov odmeňujeme spravodlivo na základe trhových podmienok a v súlade so zákonnými požiadavkami na mzdy a sociálne benefity. Rešpektujeme právo detí na vzdelanie a ich osobný rozvoj a nepovoľujeme zamestnávanie pod minimálnym pracovným vekom. Naši zamestnanci majú právo vybrať si, či budú súčasťou odborovej organizácie, pracovnej rady alebo iného rámca pre kolektívne vyjednávanie. Pracujeme bok po boku so zástupcami, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre našich ľudí a našu spoločnosť.
Objavte viac informácií o našom záväzku Ľudské práva a boj proti modernému otroctvu.

Protikorupčná politika

Zentiva vykonáva všetky svoje obchodné činnosti v plnom súlade s platnými zákonmi a predpismi a v súlade s naším etickým kódexom. Máme nulovú toleranciu proti korupčným praktikám vo všetkých interakciách a obchodnom styku.

Viac si môžete prečítať v našich zásadách boja proti korupcii.

Due Dilligence

Zentiva spolupracuje iba s tretími stranami, ktoré sú kvalifikované, renomované a v úplnom súlade s jej hodnotami a zásadami. Proces preverovania partnerov (Due Dilligence) zabezpečuje, aby boli relevantné informácie skontrolované a náležite zohľadnené v procese zapájania sa, výberu a hodnotenia tretích strán, a to aj v súvislosti s naším programom zodpovedného získavania zdrojov.

Strategická angažovanosť a materialita zainteresovaných strán

S odkazom na štandardy GRI hovoríme o:

  • Finančnej materialite (ako môže meniace sa prostredie a spoločnosť ovplyvniť našu finančnú výkonnosť) a
  • Environmentálnej/sociálnej materialite (ako Zentiva ovplyvňuje životné prostredie a spoločnosť).

Zentiva pôsobí v rámci siete partnerstiev. Neustály dialóg s našimi internými a externými zainteresovanými stranami poskytuje cenné informácie o nových trendoch, rizikách, príležitostiach a očakávaniach. Toto generovanie a kontrola prehľadu sú začlenené do našej analýzy materiality.

Identifikované riziká sú zahrnuté v našom prehľade riadenia rizík (RMD) a posudzované našim predstavenstvom a výkonným výborom, aby sme mohli konsolidovať, stanovovať priority, prijímať opatrenia a monitorovať náš pokrok ako súčasť nášho plánu udržateľnosti.

V roku 2021 boli výsledky našej analýzy materiality hodnotené v partnerstve so spoločnosťou S&P s využitím ich rámca samokontroly ESG. Do tohto procesu bolo aktívne počas šesťmesačného obdobia zapojených 6 členov Výkonného výboru spoločnosti Zentiva (CEO, CFO, Head of Legal, Head of Strategy & Transformation, Head of Corporate Affairs & HR a Head of Industrial Operations), aby komplexne preskúmali všetky naše existujúce iniciatívy v oblasti udržateľnosti, aby sme zhodnotili naše silné stránky a identifikovali oblasti, ktoré treba zlepšiť. Riadila to špecializovaná kancelária projektového manažmentu. Aj keď sa Zentiva ambiciózne porovnávala s najlepšími v odvetví, kde sa umiestnila medzi top 15 %, je jasné, že sme pevne odhodlaní urobiť viac a že ďalšie veľké kroky si budú vyžadovať množstvo prelomových technologických procesov, aby sme znížili úroveň využívania fosílnych palív v našich priemyselných prevádzkach.

 

Globálna daňová politika

Ako medzinárodná farmaceutická skupina sme si vedomí svojich sociálnych a ekonomických vplyvov, ako aj svojej firemnej a sociálnej zodpovednosti voči krajinám a komunitám v rámci nášho pôsobenia vrátane našej úlohy zodpovedného daňového poplatníka platiaceho spravodlivý podiel daní do rozpočtov krajín, v ktorých pôsobíme. Patria sem dane z príjmu právnických osôb, miestne dane z podnikania, dane z majetku, ako aj rôzne dane zo mzdy, dane z pridanej hodnoty, dane z predaja, spotrebné dane a clá. Získajte viac informácií o globálnych daňových politikách Zentivy.

Zásady HSE

Spoločnosť Zentiva sa snaží zanechať pozitívny odkaz ďalším generáciám a stále sa usiluje poskytovať súčasným generáciám vysokokvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zodpovedáme za životné prostredie, ako aj za našich zamestnancov a ďalšie zainteresované strany. Preto sme zaviedli a dodržiavame nasledujúce zásady HSE.

Oznamovanie podnetov

Zentiva podporuje oznamovanie podnetov týkajúcich sa porušenia platných zákonov, nášho Etického kódexu, interných pravidiel Zentivy a/alebo etických zásad, ako i upozorňovanie na problémy a otázky v súvislosti s dodržiavaním pravidiel. 

Spoločnosť Zentiva má nulovú toleranciu voči akýmkoľvek odvetným opatreniam voči akémukoľvek oznámeniu v dobrej viere. 

Všetky informácie (vrátane osobných údajov) získané od oznamovateľa alebo z anonymného zdroja, budú považované za dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s našim Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii tu

Pokiaľ chcete vzniesť podnet alebo otázku, navštívte tento odkaz.