Naše záväzky

Naša misia a hodnoty

Zentiva je popredným vývojárom a dodávateľom vysokokvalitných, cenovo dostupných liekov na predpis a spotrebiteľských značiek. Ako Zentiva rastie, čoraz viac ľudí má prístup k liekom, ktoré potrebujú. Naše podnikanie je postavené na dôvere a zodpovednosti, pričom pacient je stredobodom všetkého, čo robíme. Spoločnosť Zentiva stanovila 6 spoločných SuperpowerZ formujúcich hodnoty a správanie, ktoré očakávame od svojich pracovníkov a na ktorých budujeme zdravé podnikanie, na ktoré sme a budeme môcť byť hrdí.

Naše etické zásady

Jednou z našich SuperpowerZ je zodpovednosť, ide o „robenie správnych vecí“, podstatu nášho etického kódexu. Náš tím je plne vyškolený o našom etickom kódexe spoločnosti, podporuje ho náš program Compliance Program a hovorí o kultúre - Speak up. Náš etický kódex je k dispozícii všetkým našim obchodným partnerom, aby sme zaistili etické marketingové postupy: Etickom kódexe.

Naša úloha zodpovedného občana

V spoločnosti Zentiva sa vnímame ako neoddeliteľná súčasť budúcnosti a uvedomujeme si svoju zodpovednosť. Každé naše rozhodnutie má vplyv na budúcnosť, preto už dnes konáme tak, aby sme zaistili udržateľný zajtrajšok, v ktorom má každý právo dostať lieky, ktoré potrebuje. Zaviazali sme sa starať o svojich ľudí a ľudí, ktorým slúžime, našich partnerov a našu planétu Získajte viac informácií o našej stratégii pre korporátnych občanov.

Rozmanitosť a inklúzia

Každý z nás je jedinečný, odlišný, ale spája nás spoločné poslanie pomáhať ľuďom dobre žiť prostredníctvom vývoja a ponuky vysokokvalitných liekov na predpis a spotrebiteľských značiek za prijateľnú cenu. V spoločnosti Zentiva veríme, že naša rozmanitosť predstavuje zdroj obrovskej energie a sily a každý by sa mal cítiť vítaný, byť skutočne sám sebou a prispievať k tomu najlepšiemu, čo vie. Zistite viac o našom záväzku voči rozmanitosti, inklúzii, rovnosti a príslušnosti: Rozmanitosť a inklúzia.

Ľudské práva a politika proti modernému otroctvu

Zentiva vrátane všetkých svojich zamestnancov, členov predstavenstva, dcérskych spoločností a pridružených spoločností rešpektuje a podporuje ochranu ľudských práv v rámci všetkých našich obchodných operácií a nadväzuje na činnosti a postupy našich partnerov a na dodávateľský reťazec prostredníctvom nášho dodávateľského reťazca a siete zdrojov, ako je zakorenené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zistite viac informácií o našom záväzku v oblasti ľudských práv a politiky proti modernému otroctvu.

Ako spoločnosť pravidelne vykonávame náležitú starostlivosť s cieľom identifikovať a posúdiť potenciálne vplyvy a riziká súvisiace s dodržiavaním ľudských práv. Toto hodnotenie zahŕňa naše vlastné operácie, náš hodnotový reťazec (vrátane partnerov a dodávateľov) a oblasti rozvoja obchodu a rozvoja spoločnosti. Máme zavedenú politiku ľudských práv, politiku zodpovedného získavania zdrojov a kódex správania dodávateľa. Zentiva podporuje nezávislý a dôverný prejav, pričom otázky a otázky preveruje náš tím pre globálne ľudské zdroje spolu so vstupmi tímu pre dodržiavanie súladu.

Protikorupčná politika

Zentiva vykonáva všetky svoje obchodné činnosti v plnom súlade s platnými zákonmi a predpismi a v súlade s naším etickým kódexom. Máme nulovú toleranciu proti korupčným praktikám vo všetkých interakciách a obchodnom styku.

Viac si môžete prečítať v našich zásadách boja proti korupcii.

Náležitá starostlivosť

Zentiva spolupracuje iba s tretími stranami, ktoré sú kvalifikované, renomované a v úplnom súlade s jej hodnotami a zásadami. Proces náležitej starostlivosti spoločnosti Zentiva zaisťuje, aby boli relevantné informácie skontrolované a náležite zohľadnené v procese zapájania sa, výberu a hodnotenia tretích strán, a to aj v súvislosti s naším programom zodpovedného získavania zdrojov.

Náš prístup k hodnoteniam rizika a významnosti

Zentiva má silný mechanizmus správy a riadenia podnikových rizík a významnosti. Nasledujeme štvorkrokový proces zahŕňajúci konsolidáciu, stanovovanie priorít, vykresľovanie a činnosť. Prioritné riziká sú zahrnuté v našom informačnom paneli riadenia rizík (RMD) na ďalšie monitorovanie. Náš informačný panel hodnotí pravdepodobnosť, vplyv a účinnosť súčasnej kontroly identifikovaných rizík. Tu sú pripojené podrobnosti o našom procese a celkovom rámci.

Niektoré príklady oblastí, ktoré pravidelne hodnotíme z hľadiska významnosti, zahŕňajú bezpečnosť dodávok a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca, vývoj produktov a riadenie uvedenia na trh, riziko kybernetickej bezpečnosti, prerušenie podnikania v dôsledku pandémie Covid-19, riziko zmeny klímy, nezávislosť dodávok a integráciu akvizícií. V niekoľkých z týchto oblastí máme jasne definované ciele a pravidelne hodnotíme, kde sa momentálne nachádzame. Snažíme sa napríklad dosiahnuť úroveň zákazníckych služieb 97 % a naša súčasná úroveň je 96 %. Medzi ďalšie metriky, ktoré sledujeme napríklad v oblasti vývoja produktu a uvedenia na trh, patrí podiel na predajoch z nových uvedení na trh, podiel na trhu nových uvedení na trh a pokrytie stratou exkluzivity (LOE).

Globálna daňová politika

Ako medzinárodná farmaceutická skupina sme si vedomí svojich sociálnych a ekonomických vplyvov, ako aj svojej firemnej a sociálnej zodpovednosti voči krajinám a komunitám v rámci nášho pôsobenia vrátane našej úlohy zodpovedného daňového poplatníka platiaceho spravodlivý podiel daní do rozpočtov krajín, v ktorých pôsobíme. Patria sem dane z príjmu právnických osôb, miestne dane z podnikania, dane z majetku, ako aj rôzne dane zo mzdy, dane z pridanej hodnoty, dane z predaja, spotrebné dane a clá. Získajte viac informácií o globálnych daňových politikách Zentivy.

Zásady HSE

Spoločnosť Zentiva sa snaží zanechať pozitívny odkaz ďalším generáciám a stále sa usiluje poskytovať súčasným generáciám vysokokvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zodpovedáme za životné prostredie, ako aj za našich zamestnancov a ďalšie zainteresované strany. Preto sme zaviedli a dodržiavame nasledujúce zásady HSE.

Sp

Zentiva odporúča svojim ľuďom a partnerom, ktorí so spoločnosťou Zentiva interagujú, aby sa vyjadrili v prípade skutočného alebo podozrivého pochybenia alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dodržiavania predpisov. So všetkými v nich implikovanými informáciami vrátane, ale nielen, osobných údajov, zhromaždených priamo od identifikovaného alebo identifikovateľného zdroja alebo z anonymných zdrojov, sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://zentiva.sk/gdpr/privacy-notice. Zentiva sa zaväzuje zabrániť odvetným opatreniam voči tým, ktorí nahlásili problém v dobrej viere.

Využite našu oficiálnu  oznamovateľskú linku. List môžete poslať na adresu: 

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic