Správy zo spoločnosti Zentiva

18. júla 2023    /    Novinky

SPOLOČNOSŤ ZENTIVA PREDSTAVUJE VÝRAZNÝ POKROK V OBLASTI ESG V SPRÁVE O UDRŽATEĽNOSTI ZA ROK 2022

Praha, 18. júla 2023 - Spoločnosť Zentiva je popredným výrobcom a dodávateľom vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov pre viac ako 100 miliónov ľudí v Európe i mimo nej. Vďaka udržateľnosti zakotvenej vo svojej obchodnej stratégii spoločnosť splnila svoje ciele udržateľnosti na rok 2022 a realizovala opatrenia v 3 pilieroch: Ľudia, Partneri a Planéta.

Steffen Saltofte, CEO spoločnosti Zentiva: "Zentiva naďalej významne prispieva k verejnému zdraviu v Európe. Sme si vedomí našej zodpovednosti voči ľuďom, našim partnerom a našej planéte. ESG (Environmental, Social, Governance) nám pomáha orientovať sa a napĺňať naše ambície. V roku 2022 sme dosiahli povzbudzujúci pokrok vďaka angažovanosti našich ľudí a spolupráci a konštruktívnemu dialógu s našimi partnermi a zainteresovanými stranami."

 

ĽUDIA: Pokračovali sme v posilňovaní prístupu k diverzite, rovnosti a inklúzii a podpísali sme Chartu diverzity v Českej republike, čím sme sa pripojili k Rumunsku a Slovensku ako členom v ich krajinách. Na konci roka 2022 je Zentiva vzorom diverzity so zdravou rodovou vyváženosťou v celej organizácii, pričom zároveň prekračuje rodovú tému, aby podnecovala našu kreativitu a inovácie spájaním tímov s rôznym kultúrnym, národnostným a vzdelanostným zázemím, rôznymi životnými skúsenosťami či schopnosťami. Vďaka nášmu programu #WeHelpOthers sa náš tím zapojil do 100 dobrovoľníckych aktivít a projektov na podporu komunity.

PARTNERI: Zentiva sa pripojila ku Globálnej dohode OSN o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii. Na jej ceste vpred bolo zakotvených 10 princípov a 17 cieľov udržateľného rozvoja. Bol to rok posilňovania nášho riadenia, počnúc aktualizovanou analýzou rizík a významnosti, lepším zdieľaním osvedčených postupov a spoluprácou medzi rôznymi tímami. To pomohlo ďalej napredovať v programe zodpovedného obstarávania, v rámci ktorého sme preskúmali 80 % najlepších dodávateľov a aktívne diskutovali o našich spoločných aktivitách smerujúcich k udržateľnej budúcnosti.

PLANÉTA: Premietli sme našu klimatickú stratégiu do opatrení a dosiahli významné zlepšenia v oblasti znižovania emisií uhlíka, energetickej a vodnej účinnosti a efektívnejšieho nakladania s odpadom. Pokračovali sme aj v našom programe zalesňovania vysadením ďalších 100 000 stromov. Európske výrobné závody spoločnosti Zentiva sú zásobované 100 % obnoviteľnou energiou a ďalej investujeme do maximálneho využitia solárnych panelov vo všetkých našich závodoch. Pokračujeme v našom pláne uhlíkovej neutrality, ktorého cieľom je dosiahnuť do roku 2030 neutralitu emisií v rámcoch 1 a 2.

Ines Windisch, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, komunikácie a udržateľnosti: "Nie nadarmo je v názve Zentivy písmeno "e" zelené. Obraciame sa späť k viac ako 500-ročnej histórii, v ktorej spoločnosť Zentiva slúžila ľuďom a komunitám lepšou zdravotnou starostlivosťou. Chceme to zabezpečiť aj pre budúce generácie, aby sa mohli tešiť zo života rovnako ako my. A vieme, že pre udržateľný zajtrajšok musíme konať už dnes."

Správa o udržateľnosti Zentivy za rok 2022 zverejňuje nefinančné témy s odkazom na štandardy GRI a po prvýkrát predstavuje overenú analýzu uhlíkovej stopy aj pre emisie rámca 3. Spoločnosť predstavuje ambiciózny výhľad na rok 2023, v ktorom preukazuje plný záväzok k ďalšiemu pokroku vo všetkých oblastiach ESG. 

Zoznámte sa so stratégiou a cieľmi udržateľnosti spoločnosti Zentiva a s realizovanými opatreniami tu.

O spoločnosti Zentiva

Spoločnosť Zentiva je výrobcom vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov, ktoré slúžia ľuďom v Európe i mimo nej. So špecializovaným tímom viac ako 4 800 ľudí a sieťou výrobných závodov - vrátane hlavných závodov v Prahe, Bukurešti a Ankleshwari - sa spoločnosť Zentiva snaží byť majstrom značkových a generických liekov v Európe, aby lepšie podporovala každodenné potreby ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti.  

Ľudia viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup ku kvalitným a cenovo dostupným liekom a zdravotnej starostlivosti. Spolupracujeme s lekármi, lekárnikmi, veľkoobchodníkmi, regulačnými orgánmi a vládami, aby sme poskytli každodenné riešenia, ktoré všetci potrebujeme.
www.zentiva.com

Follow us on LinkedIn.

Kontakt pre médiá:

Veronika Ocasio
Communication Specialist 
E-mail: veronika.ocasio@zentiva.com
www.zentiva.com