Privacy Notice

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.01.2019

 

 • Tento dokument

 

Zhrnutie – tento dokument

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme veľmi vážne! Tento dokument vysvetľuje, ako môžeme prípadne spracúvať vaše Osobné údaje. Tento dokument možno meniť alebo aktualizovať, preto, prosím, pravidelne kontrolujte, či nedošlo k jeho aktualizácii.

 

Tento dokument predkladá Zentiva v svojom mene, v mene svojich dcérskych a sesterských spoločností (spoločne ďalej iba “Zentiva”, “my”, “nás” a “naše”), a je určený pre fyzické osoby mimo našu spoločnosť, vyznačujúce sa tým, že medzi nimi a nami prebieha interakcia. K takým fyzickým osobám patria zákazníci, návštevníci našich webových stránok, ako aj ďalší užívatelia našich produktov alebo služieb (ďalej spoločne “vy”). Definované pojmy, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú vysvetlené v časti (T).

 

Na účely tohto dokumentu je Zentiva Správcom osobných údajov. Kontaktné údaje sú uvedené v časti (S).

 

Tento dokument môžeme meniť alebo aktualizovať, aby odzrkadľoval zmeny našich postupov v oblasti spracúvania Osobných údajov, prípadne zmeny príslušných právnych predpisov. Odporúčame vám, aby ste si tento dokument pozorne prečítali a pravidelne kontrolovali túto stránku, aby ste zaznamenali akékoľvek zmeny, ku ktorým prípadne v súlade s podmienkami tohto dokumentu dôjde. 

 

 • Zhromažďovanie Osobných údajov

 

Zhrnutie – zhromažďovanie osobných údajov

Osobní údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať priamo od vás (napríklad, ak budete kontaktovať našu asistenčnú službu acall centrá); vrámci nášho vzťahu svami (napríklad, keď si niečo kúpite); keď svoje Osobné údaje zverejníte (napríklad, keď onás zverejníte príspevok na sociálnej sieti); keď navštívite naše webové stránky; keď sa zaregistrujete na používanie ktorýchkoľvek našich webových stránok, produktov alebo služieb. Osobné údaje ovás môžeme taktiež získavať od tretích osôb (napríklad zdatabáz kontaktných údajov zdravotníkov).

 

Zhromažďovanie Osobných údajov: Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať z týchto zdrojov:

 • Údaje, ktoré nám poskytnete vy: Vaše Osobné údaje môžeme získavať, keď nám ich poskytnete (napríklad, ak kontaktujete jedno z našich call centier, môžeme spracúvať Osobné údaje, ktoré poskytnete našim operátorom alebo našim zástupcom, keď vás navštívia; podobne môžeme spracúvať vaše Osobné údaje, ak vznesiete otázku na medicínsku tému alebo ak nás budete kontaktovať e-mailom alebo iným spôsobom).
 • Údaje, ktoré poskytnete našim asistenčným službám: Ak budete kontaktovať naše asistenčné služby so žiadosťou o informácie o nepriaznivých účinkoch medikácie, spracúvame vaše údaje v súlade s našimi právnymi záväzkami (poskytneme ich príslušnej oficiálnej európskej databáze údajov o medikácii), spolu s príslušnými informáciami o vás ako o pacientovi, vrátane veku, dátumu narodenia, identifikačného čísla, vekovej skupiny alebo pohlavia.
 • Údaje, ktoré sme získali od tretej osoby: Vaše Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať od tretích osôb, ktoré nám ich poskytnú, najmä z platobných databáz kontaktných údajov zdravotníkov.
 • Údaje o vzťahu: Vaše Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať v rámci bežného vzťahu s vami (poskytujeme napríklad naše produkty vám alebo vášmu zamestnávateľovi alebo ak nám vy alebo váš zamestnávateľ dodávate produkty alebo služby a my si uchováme Osobné údaje, ktoré s týmto vzťahom súvisia).
 • Údaje, ktoré zverejníte: V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše Osobné údaje, ktoré ste sa zjavne rozhodli zverejniť, a to aj prostredníctvom sociálnych médií (môžeme napríklad zhromažďovať informácie z vášho profilu (profilov) v sociálnych médiách, ak na ne o nás umiestnite verejný príspevok).
 • Údaje z Webových stránok: Vaše Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať vtedy, keď navštívite ktorékoľvek naše webové stránky alebo využijete akékoľvek funkcie alebo zdroje dostupné prostredníctvom webových stránok. 

 

 • Vytváranie Osobných údajov

 

Zhrnutie – vytváranie Osobných údajov

Môžeme ovás vytvárať Osobné údaje (napríklad záznamy o vašich interakciách s nami).

 

Môžeme o vás taktiež vytvárať Osobné údaje, ako napríklad záznamy o vašich interakciách s nami a údaje o vašej nákupnej histórii alebo o vašich preferenciách.

 

 • Kategórie Osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať

 

Zhrnutie – kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať

Môžeme spracúvať: vaše identifikačné údaje (napríklad meno); demografické údaje (napríklad váš vek); vaše kontaktné údaje (napríklad vašu adresu); záznamy o poskytnutých súhlasoch; údaje o nákupoch; platobné údaje (napríklad vašu fakturačnú adresu); informácie onepriaznivých účinkoch medikácie, ktorá svašou osobou súvisí; vašu zdravotnícku dokumentáciu; informácie o našich webových stránkach (napríklad, aký typ zariadenia používate); údaje o vašom zamestnávateľovi (ak je to aktuálne); informácie o vašich interakciách s naším obsahom alebo reklamou; akékoľvek názory alebo stanoviská, ktoré nám poskytnete.

 

Môžeme o vás spracúvať tieto kategórie Osobných údajov: 

 • Údaje o vás: meno (mená); preferované meno; a fotografia.
 • Demografické údaje: pohlavie; dátum narodenia / vek; štátna príslušnosť; rodinný stav; titul; a preferovaný jazyk.
 • Kontaktné údaje: korešpondenčná adresa; doručovacia adresa; telefónne číslo; e-mailová adresa; údaje o osobných asistentoch, ak je to relevantné; údaje o aplikáciách typu messenger; údaje o messagingu (rýchla textová komunikácia); a údaje o sociálnych médiách.
 • Záznamy o udelených súhlasoch: Záznamy o akomkoľvek súhlase, ktorý ste prípadne udelili, vrátane dátumu a času, spôsobu udelenia súhlasu, a akékoľvek ďalšie s tým súvisiace informácie (napríklad predmet súhlasu).
 • Platobné údaje: fakturačné záznamy; platobné záznamy; fakturačná adresa; platobná metóda; číslo bankového účtu; meno majiteľa účtu; údaje o zabezpečení účtu; BACS; SWIFT; IBAN; čiastka; dátum úhrady; a záznamy o kontrolách.
 • Všeobecné informácie medicínskeho charakteru: Informácie o: vašich chorobách; zdravotná dokumentácia vrátane údajov o vašej váhe, výške, krvnom tlaku a ďalších relevantných údajov; záznamy o lekárskych zákrokoch; stravovaní a životnom štýle; požívaní alkoholu, tabaku a návykových látok.
 • Záznamy o medikácii: záznamy o predpísanej medikácii a jej účinkoch; informácie o medikácii, ktorú ste užívali alebo užívate; informácie o zdravotnom poistení.
 • Informácie o povolaní a špecializácii: špecializácia, povolanie alebo pôsobisko a preferencie zdravotníkov.
 • Údaje týkajúce sa povesti a finančnej situácie: kapitálové väzby, finančné podmienky, prečiny a tresty, kontaktné a bankové údaje dodávateľov a odberateľov.
 • Údaje týkajúce sa našich webových stránok: typ zariadenia; operačný systém; typ prehliadača; nastavenie prehliadača; IP adresa; jazykové nastavenie; dátumy a časy vstupu na webovú stránku; užívateľské meno; heslo; údaje o bezpečnom prihlásení; údaje o užívaní; agregované štatistické informácie.
 • Informácie o zamestnávateľovi: Ak do interakcie s nami vstupujete ako zamestnanec: názov, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa vášho zamestnávateľa v relevantnom rozsahu.
 • Údaje o obsahu a reklame: Záznamy o vašich interakciách s našimi online reklamami a obsahom, záznamy o reklame a obsahu zobrazenom na stránkach, ktoré sa vám zobrazili, a akákoľvek vaša prípadná interakcia s týmto obsahom alebo reklamou (vrátane pohybu myšou, klikania myšou, akýchkoľvek vami vyplnených formulárov (vrátane formulárov, ktoré neboli úplne vyplnené a odoslané) a akékoľvek interakcie prostredníctvom dotykového displeja.
 • Názory a stanoviská: Akékoľvek názory a stanoviská, ktoré nám zašlete na základe vlastnej voľby alebo ktoré uvediete vo verejných príspevkoch na platformách sociálnych médií.

 

 

 • Právny základ spracúvania Osobných údajov 

 

Zhrnutie – právny základ spracúvania Osobných údajov

Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ak: ste dali svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov; spracúvanie je nevyhnutné zhľadiska zmluvy medzi nami avami; ak sa spracovanie vyžaduje na základe príslušného zákona; alebo ak máme na spracúvaní vašich osobných údajov platný aoprávnený záujem.

 

Pri spracúvaní Osobných údajov v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumente sa môžeme podľa okolností spoliehať na niektorý z týchto právnych základov:

 • Súhlas: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ak sme získali váš výslovný súhlas s ich spracovaním (tento právny základ sa používa iba vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, ktoré je celkom dobrovoľné – nepoužíva sa pre spracúvanie, ktoré je v akomkoľvek smere nevyhnutné alebo povinné);
 • Plnenie zmluvy: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ak je ich spracovanie nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami uzavriete; o tento právny základ sa napríklad opierame v prípade, že vám doručujeme tovar alebo ak by sme si s vami dopisovali v súvislosti s našimi zmluvami;
 • Súlad s príslušnými právnymi predpismi: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ak si ich spracovanie vyžadujú príslušné právne predpisy; môžeme byť napríklad povinní uchovávať informácie o nepriaznivých účinkoch medikácie, pričom v takom prípade si ponecháme informácie o akýchkoľvek nepriaznivých účinkoch medikácie, o ktorých ste nás informovali prostredníctvom našej služby call service alebo inak; alebo 
 • Oprávnené záujmy: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ak máme na ich spracovaní oprávnený záujem. V každom prípade sa snažíme zaistiť toto:
  • Spracovanie Osobných údajov je v súlade so zákonom, je primerané a uskutočňuje sa v súlade s podmienkami tohto dokumentu; 
  • máme oprávnený obchodný záujem na spracovaní Osobných údajov; a
  • neexistuje vyššia pravdepodobnosť nepriaznivého dopadu na vaše záujmy, základné práva alebo slobody v dôsledku spracovania vašich Osobných údajov.

 

 

 • Citlivé osobné údaje

 

Zhrnutie – Citlivé osobné údaje

Nesnažíme sa zhromažďovať ani inak spracovávať vaše Citlivé osobné údaje. Keď potrebujeme spracúvať vaše Citlivé osobné údaje, ako napríklad vašu zdravotnícku dokumentáciu alebo informácie onepriaznivých účinkoch medikácie na vaše zdravie, spracúvame ich iba voprávnenom záujme, pričom tak robíme vsúlade spríslušnými právnymi predpismi.

 

V rámci bežnej obchodnej činnosti sa nesnažíme zhromažďovať ani inak spracovávať vaše Citlivé osobné údaje. Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebné spracúvať vaše Citlivé osobné údaje, opierame sa o niektorý z týchto právnych základov:

 • Súlad s príslušnými právnymi predpismi: Vaše Citlivé osobné údaje môžeme spracúvať, ak si spracovanie vyžadujú alebo povoľujú príslušné právne predpisy (potrebujeme napríklad spracovávať údaje o nepriaznivých účinkoch medikácie); 
 • Nevyhnutnosť z medicínskych dôvodov: Vaše Citlivé osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné kvôli poskytovaniu zdravotnej starostlivosti alebo na riadenie systému zdravotníctva alebo ak treba zabezpečiť vysoký štandard bezpečnosti liečiv (napríklad informácie o nepriaznivých účinkoch medikácie sa môžu spracúvať, aby sa zabezpečilo, že nepoškodia iných pacientov);
 • Potreba na vedecké účely: Vaše Citlivé osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na vedecké účely (napríklad pri vývoji nových, bezpečnejších a lepších liekov); alebo
 • Súhlas: Vaše Citlivé osobné údaje môžeme spracúvať, ak sme v súlade s príslušnými právnymi predpismi získali váš výslovný predchádzajúci súhlas so spracúvaním vašich Citlivých osobných údajov (tento právny základ sa používa iba vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je celkom dobrovoľné – nepoužíva sa pre spracúvanie, ktoré je v akomkoľvek smere nevyhnutné alebo povinné).

 

Ak nám poskytnete Citlivé osobné údaje akéhokoľvek iného subjektu údajov, musíte zabezpečiť, aby išlo z vašej strany o poskytnutie týchto údajov v súlade so zákonom, ako aj to, že sa budeme vo vzťahu k spracúvaniu takých Citlivých osobných údajov môcť opierať o niektorý z hore uvedených právnych základov.

 

 • Účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše Osobné údaje 

 

Zhrnutie – Účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše Osobné údaje

Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať na tieto účely: poskytovanie produktov a služieb vám; poskytovanie informácií Európskej databáze nepriaznivých účinkov medikácie; súlad s príslušnými právnymi predpismi; zlepšovanie našich produktov a služieb; zabezpečovanie bezpečnosti našich zákazníkov; prevádzkovanie našich Webových stránok; komunikácia s vami; správa našich IT systémov; finančné riadenie; uskutočňovanie prieskumov; zabezpečovanie bezpečnosti našich priestorov a systémov; vyšetrovanie podľa potreby; a zlepšovanie našich webových stránok.

 

Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať na dole uvedené účely alebo prípadne podľa právnych predpisov: 

 

 • Poskytovanie produktov a služieb: Poskytovanie našich produktov, služieb alebo webových stránok; poskytovanie produktov a služieb na vyžiadanie; poskytovanie propagačných predmetov na vyžiadanie; a komunikácia s vami o týchto produktoch a službách. To môže zahŕňať napríklad spracúvanie vašich údajov kvôli odoslaniu tovaru, ktorý ste si kúpili, aby sme vám mohli poslať faktúru atď.
 • Predkladanie informácií o nepriaznivých účinkoch: Sme povinní poskytovať vaše Osobné údaje Európskej databáze, keď nahlásite nepriaznivé účinky medikácie. Ak nám oznámite svoje kontaktné údaje, poskytneme aj tieto údaje na ich ďalšie využitie.
 • Súlad so zákonmi a právnymi predpismi: Dodržiavanie veľkého množstva právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, ako napríklad sledovanie kontraindikácií našich liečiv; vedenie vašej zdravotnej dokumentácie na uvedené regulačné účely;  využívanie danej dokumentácie v prípade vyšetrovania zo strany príslušných orgánov, prípadne v rámci inej interakcie s orgánmi verejnej správy.
 • Prehlbovanie spolupráce so Zdravotníkmi: Spracúvame Osobné údaje, ktoré nám poskytujú Zdravotníci, aby sme posúdili, aký druh medikácie by sme mali ponúkať, pri príprave špeciálnych zliav, programov atď.; Spracúvame takisto Osobné údaje, ktoré nám poskytujú Zdravotníci, aby sme prehĺbili spoluprácu s nimi, napríklad vo forme pozvánok na niektoré naše konferencie, expertné panely atď.
 • Realizácie štúdií bioekvivalencie: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať pri realizácii štúdií bioekvivalencie spoločne s organizáciami, ktoré sa venujú klinickému a zmluvnému výskumu. 
 • Na zlepšovanie služieb pre našich zákazníkov: Vaše Osobné údaje môžeme využívať na zlepšovanie našich služieb; aby sme vám mohli ponúkať relevantnejší tovar; aby sme vám mohli dávať lepšie ponuky.
 • Na poskytovanie služieb pre zákazníkov: Aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie možné služby; aby sme vám pomohli s riešením akýchkoľvek problémov; na odporúčanie našich služieb a tovaru.
 • Na potvrdenie vašej spôsobilosti: Ak sú niektoré naše produkty alebo obsah určené iba pre určitú skupinu našich zákazníkov (ako sú napríklad zdravotníci), musíme vaše Osobné údaje spracovať, aby sme zistili, či sú tieto produkty alebo obsah určené pre vás.
 • Kontrola súladu: Plnenie našich regulačných povinností v oblasti compliance vrátane preverovania typu ‘Know Your Client’; a potvrdenie a overenie vašej totožnosti (a to aj s využitím agentúr na úverové hodnotenie); a screening s ohľadom na akékoľvek sankčné zoznamy vedené štátom a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj s ohľadom na iné právne obmedzenia.
 • Naše webové stránky: Prevádzkovanie a správa našich webových stránok; poskytovanie obsahu, zobrazovanie reklám a iných informácií pre vás; komunikácia a interakcia s vami prostredníctvom našich webových stránok, našich produktov alebo našich služieb.
 • Komunikácia: Komunikácia s vami pomocou akýchkoľvek prostriedkov (a to aj e-mailom, telefonicky, pomocou textových správ, sociálnych médií, poštou alebo osobne), spojená so zasielaním  správ a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať s tým, že poskytovanie všetkých týchto informácií musí prebiehať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; udržiavanie a aktualizácia vašich kontaktných údajov podľa potreby; a podľa potreby získavanie vášho dobrovoľného súhlasu.
 • Komunikácia a prevádzka IT: Správa našich komunikačných systémov; prevádzka bezpečnostných IT systémov; a kontrola bezpečnosti IT.
 • Ochrana zdravia a bezpečnosti: Posúdenie ochrany zdravia a bezpečnosti a vedenie záznamov; a zabezpečovanie súladu s príslušnými právnymi predpismi.
 • Finančné operácie: Predaj; financie; firemné audity; a riadenie predajcov. 
 • Prieskumy: Vaše zapojenie s cieľom získať váš názor na naše produkty a služby.
 • Zabezpečenie: Fyzické zabezpečenie našich priestorov (vrátane záznamov návštev v našich priestoroch; a záznamov z kamerového systému); a elektronické zabezpečenie (vrátane záznamov o histórii prihlasovania a údajov o prístupe).
 • Vyšetrovanie: Odhaľovanie, vyšetrovanie a prevencia porušenia pravidiel a trestnej činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Súdne alebo správne konanie: Preukázanie, výkon a obhajoba zákonných práv.
 • Zlepšovanie našich webových stránok a produktov: Identifikácia problémov spojených s našimi webovými stránkami alebo našimi produktmi; plánovanie vylepšenia našich webových stránok alebo našich produktov; a vytváranie nových webových stránok alebo produktov.

 

 • Poskytovanie Osobných údajov tretím osobám

 

Zhrnutie – poskytovanie Osobných údajov tretím osobám

Vaše Osobné údaje môžeme poskytovať: súdnym alebo správnym orgánom; nášmu externému spracovateľovi údajov asubdodávateľom nášho spracovateľa; podľa potreby ktorejkoľvek osobe vsúvislosti so súdnym alebo správnym konaním; podľa potreby ktorejkoľvek osobe na účely vyšetrovania, odhaľovania alebo prevencie trestnej činnosti; ktorémukoľvek nadobúdateľovi nášho podniku; aktorýmkoľvek poskytovateľom reklamy, zásuvných modelov alebo obsahu na našich webových stránkach.

 

Osobné údaje môžeme poskytovať iným subjektom v rámci skupiny Zentiva, a to na legitímne obchodné účely (vrátane prevádzkovania našich webových stránok a poskytovania produktov a služieb) a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Úplný zoznam subjektov v rámci skupiny Zentiva, ktoré môžu mať prípadne prístup k Osobným údajom, je k dispozícii na:

 [W&C: Doplňte, prosím, link]. Okrem toho môžeme Osobné údaje poskytovať:

 • vám, prípadne vašim ustanoveným zástupcom; 
 • súdnym a správnym orgánom na požiadanie, na základe zákonnej povinnosti alebo príkazu príslušného orgánu, alebo s cieľom oznámiť informácie alebo podozrenie na porušenie príslušného zákona alebo predpisu;
 • nášmu externému spracovateľovi údajov, ktorým je aktuálne Genpact International Inc., 40 Old Ridgebury Road, Third Floor, Danbury, CT 06810, Spojené štáty americké, a ktorý zadáva spracovanie Osobných údajov svojim subdodávateľom, pričom niektorí z nich môžu pôsobiť mimo EHP, napríklad v USA a v Indii: Ďalšie informácie o spoločnosti Genpact International Inc. a jej subdodávateľoch nájdete na [http://www.genpact.com/about-us/privacy];
 • znalcom v odbore účtovníctvo, audítorom, právnikom a iným odborným poradcom spoločnosti Zentiva, ktorí sú zmluvne viazaní povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií;
 • ďalším externým spracovateľom (ako napríklad poskytovateľom platobných služieb; prepravcom atď.), ktorí pôsobia kdekoľvek na svete, s výhradou požiadaviek uvedených ďalej v tejto časti (H);
 • ktorejkoľvek príslušnej osobe, orgánu činnému v trestom konaní alebo súdu, v rozsahu potrebnom na preukázanie, výkon alebo obhajobu zákonných práv;
 • ktorejkoľvek príslušnej osobe na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov alebo výkonu trestu; 
 • ktorémukoľvek nadobúdateľovi (nadobúdateľom) v prípade, že budeme chcieť predať alebo previesť náš podnik alebo majetok (celý alebo jeho časť), ako aj v prípade reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie; a
 • ktorémukoľvek príslušnému externému poskytovateľovi, keď naše webové stránky používajú externú reklamu, zásuvné moduly alebo obsah. Ak sa rozhodnete pre interakciu s akoukoľvek takou reklamou, modulom alebo obsahom, vaše Osobné údaje môžu zdieľať príslušní externí poskytovatelia. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s pravidlami danej tretej osoby v oblasti ochrany údajov skôr, než pristúpite k interakcii s jeho reklamou, modulmi alebo obsahom.  

 

Ak angažujeme externého spracovateľa na spracovanie vašich Osobných údajov, budú sa na daného spracovateľa vzťahovať záväzné zmluvné záväzky: (i) spracúvanie Osobných údajov iba v súlade s našimi predchádzajúcimi písomnými pokynmi; a (ii) prijatie opatrení na ochranu dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov; súčasne s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami podľa príslušných právnych predpisov.

 

 • Profilovanie

Zhrnutie – profilovanie

Spracúvanie vašich Osobných údajov môže zahŕňať automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

Spracúvanie vašich Osobných údajov môže zahŕňať automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré sa robí na tieto účely:

 

 

Profilovacia činnosť

Dôvody profilovacej činnosti

Dôsledky pre vás

Profilovanie zdravotníkov

Analyzujeme naše interakcie so zdravotníkmi, aby sme ich mohli kontaktovať vsúvislosti snajrelevantnejšími produktmi aaby sme im mohli predkladať ponuky, ktoré by pre nich boli najvhodnejšie.

Ak ste zdravotník, táto skutočnosť môže mať dopad na ceny, ktoré vám účtujeme, aovplyvniť obsah našich ponúk určených pre vás.

Zľavy prispôsobené na mieru

Analyzujeme nákupné aktivity a záujmy našich zákazníkov. Tieto informácie analyzujeme, aby sme identifikovali najvhodnejšie propagačné akcie azľavy, ktoré našim zákazníkom ponúkame.

Ak ste náš priamy zákazník, profilovacia činnosť môže znamenať, že budete dostávať zľavy, ktoré nie sú dostupné pre iné osoby, aže iné osoby dostanú zľavy, ktoré nie sú dostupné pre vás.

 

 

 • Prevod Osobných údajov do zahraničia

 

Zhrnutie – prevod Osobných údajov do zahraničia

Vaše Osobné údaje môžeme poskytovať príjemcom viných krajinách. Poskytovanie Osobných údajov zEHP príjemcovi na území mimo EHP, ktoré nie je Zodpovedajúcou jurisdikciou, prebieha na základe Štandardných zmluvných doložiek.

 

Vzhľadom na medzinárodný charakter nášho podnikania sa môže stať, že budeme v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumente potrebovať poskytnúť vaše Osobné údaje iným subjektom v rámci skupiny Zentiva, ako aj tretím osobám, ako je uvedené hore v časti (H) (najmä spoločnosti Genpact, nášmu spracovateľovi údajov). Z tohto dôvodu môžeme prevádzať vaše Osobné údaje do iných krajín, ktoré môžu mať v porovnaní s krajinou, v ktorej sa nachádzate, odlišné právne predpisy a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov. Typicky ide o prevod údajov do USA alebo do Indie.

 

Prevod Osobných údajov z EHP príjemcovi na území mimo EHP, ktoré nie je zodpovedajúcou jurisdikciou, prebieha na základe Štandardných zmluvných doložiek. Kópiu našich Štandardných zmluvných doložiek si môžete vyžiadať – pozri kontaktné údaje v časti (S).

 

Upozorňujeme, že keď prevádzate akékoľvek Osobné údaje priamo nejakému subjektu Zentiva mimo EHP, nenesieme za taký prevod Osobných údajov zodpovednosť. Budeme však vaše Osobné údaje spracúvať od okamihu, keď ich prijmeme, a to v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu.

 

 • Zabezpečenie údajov

Zhrnutie – zabezpečenie údajov

Na ochranu vašich Osobných údajov sme prijali vhodné technické aorganizačné opatrenia. Zabezpečte si, prosím, aby ste nám všetky Osobné údaje posielali bezpečným spôsobom.

 

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytovaniu, neoprávnenému prístupu, ako aj proti iným protiprávnym alebo neoprávneným formám spracovania, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Vzhľadom na to, že internet je otvorený systém, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je celkom bezpečný. Hoci sme prijali všetky primerané opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov, ktoré nám posielate prostredníctvom internetu – akýkoľvek taký prenos je na vlastné riziko, pričom ste povinní zabezpečiť, aby ste nám všetky Osobné údaje posielali bezpečným spôsobom. 

 

 • Správnosť údajov

Zhrnutie – správnosť údajov

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme zabezpečili, aby vaše Osobné údaje boli správne aaktualizované aaby boli vymazané alebo opravené, ak zistíme, že sú nesprávne. Informujte nás, prosím, vprípade, že sú vaše Osobné údaje, ktoré máme kdispozícii, nesprávne alebo neaktuálne.

 

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme zabezpečili, aby:

 • vaše Osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, a v prípade potreby aktualizované; a
 • všetky vaše Osobné údaje, ktoré spracúvame a ktoré nie sú správne (s ohľadom na účel spracovania), boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

 

Možno vás požiadame o potvrdenie správnosti vašich Osobných údajov. Vždy nás môžete kontaktovať so žiadosťou o opravu alebo vymazanie nesprávnych Osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti venovanej vašim zákonným právam. 

 

 • Minimalizácia údajov

Zhrnutie – minimalizácia údajov

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme obmedzili objem vašich Osobných údajov, ktoré spracúvame, na nevyhnutne potrebný.

 

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme zabezpečili, aby sa vaše Osobné údaje, ktoré spracúvame, obmedzovali na Osobné údaje dôvodne požadované v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumente. 

 

 

 • Uchovávanie údajov

 

Zhrnutie – uchovávanie údajov

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme zaistili, aby sa vaše Osobné údaje uchovávali len tak dlho, ako bude potrebné vsúvislosti snejakým zákonným účelom.

 

Robíme všetky primerané kroky na to, aby sme zaistili, aby sa vaše Osobné údaje spracúvali iba tak dlho, ako bude potrebné na naplnenie účelov uvedených v tomto dokumente. Lehota, počas ktorej sa budú uchovávať vaše Osobné údaje, sa riadi týmito kritériami: 

 

 • budeme uchovávať kópie vašich Osobných údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu, iba dovtedy, kým:
 • s vami udržiavame aktívny vzťah (napríklad, keď si od nás objednáte tovar; keď vám poskytneme služby alebo keď máme dlhodobý aktívny vzťah); alebo
 • sme zo zákona povinní uchovávať vaše Osobné údaje (napríklad onepriaznivých účinkoch medikácie ainé záznamy); alebo
 • vaše Osobné údaje potrebujeme vsúvislosti so zákonnými účelmi vsúlade s týmto dokumentom (napríklad, keď budete kontaktovať našu asistenčnú službu amy máme oprávnený záujem na spracúvaní predmetných údajov, aby sme vám mohli poskytnúť tú najvhodnejšiu pomoc aaby sme mohli zlepšovať naše produkty aslužby),
 • plus:

  • počas:
   • trvania akejkoľvek príslušnej premlčacej lehoty (t.j. akéhokoľvek obdobia, počas ktorého by akákoľvek osoba mohla proti nám uplatniť právny nárok v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi, alebo by akýkoľvek orgán mohol začať správne alebo iné konanie, pre ktoré by vaše Osobné údaje mohli byť relevantné); a
 • ďalších dvoch (2) mesiacov po uplynutí takej premlčacej lehoty (aby sme vprípade, že nejaká osoba uplatní nárok na konci premlčacej lehoty, mali kdispozícii dostatočne dlhý čas na identifikáciu Osobných údajov, ktorých sa nárok týka, alebo vprípade, že akýkoľvek orgán začne konanie, aby sme ešte mali k dispozícii príslušnú dokumentáciu),
 • a:

  • vaše Osobné údaje môžeme naďalej spracúvať tak dlho, ako bude potrebné, ak budú vznesené akékoľvek relevantné právne nároky alebo uplatnený iný právny postup.

   

  Počas obdobia uvedeného v bodoch (a) a (b) obmedzíme spracúvanie vašich Osobných údajov na skladovanie a pokračujúce zabezpečenie predmetných údajov, s výnimkou prípadov, keď je potrebné posúdiť ich v súvislosti s akýmkoľvek právnym nárokom, prípadne záväzkom podľa príslušných právnych predpisov.

   

  Len čo uplynú lehoty uvedené v bode (1), (2) a (3), každá v uvedenom rozsahu, buď:

  • natrvalo vymažeme alebo zničíme príslušné Osobné údaje; alebo
  • urobíme anonymizáciu relevantných Osobných údajov.

   

   

  • Vaše zákonné práva

   

  Zhrnutie – vaše zákonné práva

  Podľa príslušných právnych predpisov môžete mať mnoho práv vsúvislosti so spracúvaním vašich Osobných údajov, vrátane: práva neposkytnúť nám svoje Osobné údaje; právo na prístup ksvojim Osobným údajom; právo požadovať opravu nepresností; právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich Osobných údajov; právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich Osobných údajov; právo umožniť vaše Osobné údaje vrelevantnom rozsahu previesť inému správcovi; právo odobrať súhlas; aprávo podávať sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich Osobných údajov na Úrad na ochranu údajov. Pred uplatnením týchto práv od vás môžeme požadovať preukázanie totožnosti.

   

  Podľa príslušných právnych predpisov môžete mať v súvislosti so spracúvaním vašich Osobných údajov mnoho práv, vrátane:

  • práva neposkytnúť nám svoje Osobné údaje (upozorňujeme však, že ak nám svoje Osobné údaje neposkytnete, môže sa stať, že nebudeme schopní zabezpečiť pre vás všetky výhody spojené s našimi webovými stránkami, našimi produktmi alebo službami – môže sa napríklad stať, že nebudeme schopní bez potrebných údajov vybaviť vaše objednávky);
  • práva požadovať prístup k svojim Osobným údajom alebo právo požadovať ich kópie spolu s informáciami o povahe, spracúvaní a poskytovaní daných Osobných údajov;
  • právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich relevantných Osobných údajoch;
  • právo z oprávnených dôvodov požadovať:
   • vymazanie vašich Relevantných osobných údajov; alebo
   •  obmedzenie spracovanie vašich Relevantných osobných údajov;
  • právo z oprávnených dôvodov vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich Relevantných osobných údajov z našej strany alebo v našom mene, najmä v prípade priameho marketingu; 
  • právo nechať určité svoje Relevantné osobné údaje previesť inému správcovi, a to v možnom rozsahu v štruktúrovanom, bežne užívanom a strojovo čitateľnom formáte; 
  • ak spracúvame vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas odvolať (s tým, že odvolanie súhlasu sa nedotkne zákonnosti akéhokoľvek spracovania, ktoré sa uskutočnilo pred dňom, keď sme od vás dostali oznámenie od odvolaní súhlasu, a nebráni spracovaniu vašich Osobných údajov na základe iného dostupného právneho základu); a
  • právo podávať sťažnosti v súvislosti so spracúvaním vašich Relevantných osobných údajov na Úrad na ochranu údajov (najmä na Úrad na ochranu údajov v členskom štáte EÚ, v ktorom pracujete, respektíve v ktorom k údajnému porušeniu došlo).

   

  Tým nie sú dotknuté vaše práva zo zákona. 

   

  Ak by ste chceli uplatniť niektoré z týchto práv, prípadne ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto práv alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tohto dokumentu, prípadne v súvislosti so spracovaním vašich Osobných údajov, obráťte sa, prosím, na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti (S). Upozorňuje, že: 

   

  • pred uplatnením týchto práv od vás budeme požadovať preukázanie totožnosti; 
  • ak si bude vaša žiadosť vyžadovať zistenie ďalších skutočností (napríklad upresnenie, či je nejaké spracovanie v rozpore s príslušnými právnymi predpismi), prešetríme vašu žiadosť primerane rýchlo, kým rozhodneme o ďalšom postupe; a
  • ak je spracúvanie z našej strany založené na našich povinnostiach zo zákona, môže sa stať, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

   

  • Cookies a podobné technológie

   

  Zhrnutie – Cookies a podobné technológie

  Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom umiestňovania alebo čítania Cookies apodobných technológií.

   

  Keď navštívite nejakú webovú stránku, môžeme (malý dátový súbor) do vášho zariadenia umiestniť Cookies alebo čítať Cookies, ktoré sú tam už umiestnené, vždy s vaším súhlasom, ak je podľa právneho predpisu potrebný. Cookies používame na zaznamenávanie informácií o vašom zariadení, prehliadači a v niektorých prípadoch aj o preferenciách a zvykoch na internete. To môže zahŕňať analýzu toho, ako návštevníci interagujú s našimi webovými stránkami, aby sme mohli zlepšiť váš zážitok, poskytnúť vám relevantnejší obsah a ponúknuť vám relevantnejší tovar. 

   

  Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom Cookies a podobných technológií.

   

   

  • Podmienky používania

   

  Zhrnutie – Podmienky užívania

  Používanie našich webových stránok sa riadi www.zentiva.sk/gdpr

   

  Používanie našich webových stránok, našich produktov alebo služieb sa riadi našimi www.zentiva.sk/gdpr. Odporúčame, aby ste si Podmienky používania pravidelne kontrolovali, aby ste zaznamenali všetky zmeny, ku ktorým prípadne dôjde.

   

  • Priamy marketing

   

  Zhrnutie – priamy marketing

  Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať na to, aby sme vás mohli kontaktovať sinformáciami oproduktoch aslužbách, ktoré by vás mohli zaujímať. Kedykoľvek sa môžete zdarma odhlásiť.

   

  Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom, telefonicky, reklamnou informáciou alebo inou formou oznámenia, a poskytli vám informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak vám poskytujeme produkty alebo služby, môžeme vám zasielať informácie o našich produktoch a službách, pripravovaných propagačných akciách, ako aj ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, s využitím kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, a vždy v súlade s právnymi predpismi. 

   

  Z nášho reklamného e-mailového adresára sa môžete kedykoľvek odhlásiť – stačí kliknúť na odkaz unsubscribe (odhlásiť sa), ktorý je súčasťou každého reklamného e-mailu, ktorý rozosielame. Len čo sa odhlásite, nebudeme vám už posielať reklamné e-maily, ale môžeme vás aj naďalej kontaktovať v rozsahu nevyhnutnom na účely akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ste si vyžiadali. 

   

  • Kontaktné údaje

   

  Zhrnutie – kontaktné údaje

  Môžete nás kontaktovať listom, telefonicky alebo e-mailom.

   

  S prípadnými pripomienkami, otázkami alebo pochybnosťami v súvislosti s informáciami uvedenými v tomto dokumente, prípadne akýmikoľvek inými otázkami vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov, ktoré uskutočňujeme sami alebo prostredníctvom iných subjektov, nás, prosím, kontaktujte na tejto adrese: 

   

  • Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Data Protection Officer)
  • dpo@zentiva.com
   : +420 234 363 666

   

   

   

  Názov a adresa spoločného správcu OÚ

  IČO

   

   

  Zentiva Group, a.s, U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

  28446640

  Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

  49240030

  Zentiva GmbH, Leonard Bernstein Strasse 10, Wien, Austria

  FN 129221G

  Zentiva Bulgaria Branch, 53-55 Gen. Totleben blvd.Sofia; Bulgaria

  205052992

  Zentiva Group a.s Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn, Estonia

  14455359

  Zentiva France, 35 rue du Val de Marne, Paris

  RCS 407710474

  Zentiva Pharma GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

  HRB 95544

  Winthrop Arzneimittel GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

  HRB 99575

  Zentiva HU Kft, To utca 1-5 1045 Budapest – Hungary

  0109876879

  Zentiva s.r.l, Viale Bodio n° 37/B, 20158 Milano – Italia

  3510 94

  Zentiva Group a.s Filiale Latvija, Gertrudes Street 10/12, Central District, Riga, LV-1010 Latvia

  40203133064

  Zentiva Group a.s Lietuvos Filialas, Jogailos Street 9; Vilnius, Lithuania

  304802584

  Zentiva Polska Sp. z.o.o (newco renamed), North Gate Buildings, 17 UI Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, Poland

  0000691403

  Zentiva Portugal, Lda, Miraflores Premium I Alameda Fernão Lopes, 16 A - 8º piso A, 1495-190 Algés, Portugal

  503103551

  Zentiva S.A, Theodor Pallady street, 50 District 3, Bucharest Romania

  336206

  Limited Liability company Zentiva Farma, Tserskaya Street 22, 125009 Moscow – Russia

  1047796006587

  Zentiva International a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

  35687355

  Zentiva, a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

  31411771

  Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld Switzerland

  105859562

  Winthrop Pharmaceuticals UK Limited, One Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS, UK

  02158996

   

   

  • Definície 

   

  • Zodpovedajúca jurisdikcia” je jurisdikcia, ktorú Európska komisia formálne označila za jurisdikciu, ktorá poskytuje adekvátnu úroveň ochrany Osobných údajov.

   

  • Cookie” je malý súbor, ktorý sa umiestňuje na vaše zariadenie pri návšteve nejakej webovej stránky (vrátane našich Webových stránok). Odkaz na “Cookie” v tomto dokumente zahŕňa analogické technológie, ako sú napríklad web beacon a clear GIF.

   

  • "Správca" je subjekt, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sa budú Osobné údaje spracúvať. V mnohých jurisdikciách nesie správca primárnu zodpovednosť za dodržiavanie príslušných predpisov na ochranu údajov.

   

  • "Úrad na ochranu údajov" je nezávislý orgán štátnej správy, ktorý je zo zákona poverený vykonávať dozor nad dodržiavaním príslušných predpisov na ochranu údajov.

   

  • EHP” znamená Európsky hospodársky priestor.

   

  • Zdravotník” znamená osobu, ktorá pracuje v zdravotníctve, v odbore medicíny a súvisiacich oblastiach. Môže ísť napríklad o lekára, zamestnanca nemocnice alebo lekárnika.

   

  • "Osobné údaje“ sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad na meno, identifikačné číslo, údaje o mieste pobytu, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac osobitných prvkov fyzickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

   

  • "Spracúvať", "Spracúvanie/Spracovávanie“ alebo "Spracovávaný" znamená akúkoľvek operáciu s Osobnými údajmi, ktorá sa uskutočňuje pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, usporiadanie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

   

  • "Spracovateľ" je akákoľvek osoba alebo subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre Správcu (okrem zamestnancov Správcu).

   

  • "Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá spočíva v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, správania, miesta, v ktorom sa nachádza, alebo pohybu.

   

  • Relevantné osobné údaje” sú Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým pôsobíme ako správca. 

   

  • "Citlivé osobné údaje"osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení, o členstve v odboroch, fyzickom alebo duševnom zdraví, o sexuálnom živote alebo o odsúdení v trestnom konaní alebo za trestné činy, skutočnom alebo domnelom, ako aj rodné číslo a akékoľvek iné informácie, ktoré sa podľa príslušných právnych predpisov pokladajú za citlivé.

   

  • Štandardné zmluvné doložky” sú vzorové ustanovenia o prevode, ktoré prijala Európska komisia alebo ktoré prijal Úrad na ochranu osobných údajov a ktoré schválila Európska komisia.

   

  • Webová stránka je akákoľvek webová stránka, ktorú prevádzkujeme alebo udržiavame alebo ktorú prevádzkuje alebo udržiava iný subjekt v našom mene.